Gemeente Harlingen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

 

Verleend aan: Reststoffen Energie Centrale B.V..

Betreft: ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning van 5 oktober 2010 met kenmerk 00907403 om de voorschriften over energiebesparing te actualiseren.

Reden voor de wijziging zijn de ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Locatie: Lange Lijnbaan 14, 8861 NW Harlingen, gemeente Harlingen.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de ontwerpbeschikking vast te stellen onder kenmerk 2020-FUMO-0041154.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 17 januari t/m 28 februari 2022 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 17 januari t/m 28 februari 2022 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Naar boven