Provincie Overijssel – Besluit tot vervanging archiefbescheiden 2006-2013 provincie Overijssel 2022

 

Besluit: dd. 10-05-2022

Kenmerk: 2021/0193732

 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel,

 

Gelet op:

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet 1995;

 • -

  het collegevoorstel 2021/0193732 van 10.05.2022.

 

Overwegende dat:

 • -

  de provincie Overijssel vervanging wenst om een hybride situatie met papieren en digitale archiefbescheiden te voorkomen.

 

Besluit:

 

Artikel 1

1. Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst archiefstukken provinciale organen d.d. 2 maart 2006 (Nr. C/S&A/06/264) voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd. 

2. De vervanging geschiedt:

 • -

  op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde `Handboek digitale vervanging archiefbescheiden provincie Overijssel’ versie 1.1 van januari 2010 (2009/0199120), welke onderdeel van dit besluit uitmaakt;

 • -

  met inachtneming van de waarde en het belang, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c en d van het Archiefbesluit 1995;

 • -

  op grond van de positieve uitkomst van de impactanalyse digitale vervanging GS-archief 2006-2013 van december 2021 (2021/0219435).

   

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het Provinciaal Blad.

 

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: `Besluit vervanging archiefbescheiden 2006-2013 provincie Overijssel 2022’.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe u dat kunt doen, leest u hieronder.

 

Ondertekening

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken

Stuurt u dan een bezwaarschrift aan ons. Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.

 

Uw bezwaarschrift is een brief die aan een aantal eisen moet voldoen.

De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:

 • 1.

  U zegt met welk besluit u het niet eens bent. Dit doet u door in uw bezwaarschrift het kenmerk te vermelden dat in onze brief staat.

 • 2.

  U zegt waarom u het niet eens bent met dit besluit.

 • 3.

  U zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.

 • 4.

  U verstuurt het bezwaarschrift op tijd. U stuurt ons binnen zes weken na de datum van deze bekenmaking uw bezwaarschrift.

 

Uw bezwaarschrift kunt u op 2 manieren aan ons versturen.

 

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u bezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte bezwaarprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor informatie over het indienen van een verzoek belt u met de Rechtbank Overijssel: 088 - 361 55 55.

 

 

 

Naar boven