Aanvraag omgevingsvergunning voor Centaurusweg 25 Tilburg milieu neutrale wijziging 6904117 - Centaurusweg 35, 5015TC Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aanvraag reguliere procedure Wabo voor Roel Verhoeven Beheer BV op locatie Centaurusweg 35 te Tilburg.

16 mei 2022, Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maakt bekend dat zij van Roel Verhoeven Beheer BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het tijdelijk uitruilen van de zandwasser voor de ingebruikname van installaties t.b.v. matrasbewerking, het aanpassen van enkele opslaglocaties voor afvalstoffen en het vergroten van de vloeistofdichte vloer voor de opslag van afvalstoffen.De inrichting gelegen aan Centaurusweg 35 te Tilburg.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-022462 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven