Gemeente De Fryske Marren Bekendmaking ontwerp weigeringsbesluit Wet natuurbescherming

 

Ontvangen een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

 

Betreft: Bekendmaking ontwerp weigeringsbesluit.

 

Locatie: Oordenwei 6 8583 KN te Kolderwolde.

 

Gedeputeerde Staten hebben een weigeringsbesluit afgegeven onder zaaknummer 212123.

 

Tegen dit weigeringsbesluit kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten..

 

Het weigeringsbesluit ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

 

Indien u het weigeringsbesluit digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, zei contactblok (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Zienswijzen moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen is gericht en de reden van de zienswijze.

 

Zienswijzen kunt u sturen naar: College van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Naar boven