Aanvraag / verlening mld_ong De Brand Udenhout, Stichting Het Noordbrabants Landschap Haaren

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Stichting Het Noordbrabants Landschap te Haaren een melding ontvangen op grond van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject De Brand Udenhout (gemeente Tilburg), gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Udenhout, sectie B, nummer 2898, sectie E nummer3665 en sectie A nummer 1195.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 12 mei 2022 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wat houdt het project in?

Het project betreft de aanleg van 3 poelen, te weten:

· E3665 Brabantsehoek te Udenhout;

· A1195 Schoorstraat/Loonsehoek te Udenhout;

· B2898 Groenstraat poel 015 te Udenhout.

Het oppervlak van de poelen bedraagt circa 0,4 hectare. Hierbij wordt 3.169 m3 ontgrond.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?

Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 24 juni 2022.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC ’s-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:

Bovenstaand acceptatiebesluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht

postbus 90125

5200 MA 's‑Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Het acceptatiebesluit treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als gedurende deze termijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Leenheers vergunningverlener van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon 088 3690 369.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_ONG-2022-4404 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, mei 2022

 

Naar boven