Kennisgeving beschikking Chemours Netherlands B.V. (9999248177)

Besluit Algemene wet bestuursrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat op 12 januari 2022 een besluit om goedkeuring is verleend aan Chemours Netherlands B.V. voor de inrichting gelegen aan de Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht.

 

De goedkeuring heeft betrekking op Nulsituatie Bodemonderzoek WT Aquarius en volgt uit voorschrift 4.1.1 noemen van de omgevingsvergunning van 2 juni 2021. Het besluit is op 12 januari 2022 aan de aanvrager bekend gemaakt.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999248177.

 

 

 

Naar boven