Ontwerp-beschikking op grond van de Ontgrondingenwet, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel, Ontwikkeling park Noord Sonniuspark.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het ontgrondingsproject Ontwikkeling Park Noord Sonniuspark, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sectie G, nummers 292 en 737.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?

Het project betreft de aanleg van twee waterpartijen en het creëren van hoogteverschillen ten behoeve van de herinrichting van het Sonniuspark in Son en Breugel.

Waaren wanneer kunt u de stukken inzien?

De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 7 mei 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Son en Breugel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met mevrouw Verbeek, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via “www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen”.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?

Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 7 mei 2022 tot en met 18 juni 2022. U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Postbus 8035

5601 KA Eindhoven

Telefoon 040-369 0369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2022-242935 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, mei2022.

Naar boven