Bodemsanering; locatie Het Vledder 16 te Meppel, bepaling ernst en spoed en instemming met deelsaneringsplan

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 7 februari 2022 de melding (artikel 28 van de Wet bodembescherming (Wbb)) van een sanering van bodemverontreiniging hebben ontvangen van Nijhuis Bouw B.V.

Het betreft locatie Het Vledder te Meppel.

Uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn van plan om op grond van artikelen 29 en 37 van de Wbb de ernst en spoed vast te stellen en op grond van artikelen 39 en 40 van de Wbb in te stemmen met het deelsaneringsplan.

Belanghebbenden hebben tot en met 19 mei 2022 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, t.a.v. team Bestuur en Concernzaken, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Via onze website kunt u digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/zienswijze-indienen.

Het onderzoeksrapport en het deelsaneringsplan liggen van 5 mei 2022 tot en met 19 mei 2022 ter inzage bij:

- de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

- de gemeente Meppel, Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur (Afdeling Beleid en Advies), telefoonnummer 14 0522

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.

Naar boven