Beschikking Wet bodembescherming (saneringsplan), Johan David Zocherstraat te Voorburg

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om in te stemmen met het saneringsplan voor de locatie Johan David Zocherstraat, 2272 SK te Voorburg.

Beroep en inzage

De beschikking en de relevante documenten liggen vanaf 14 januari 2022 ter inzage. Een belanghebbende kan tot en met 25 februari 2022 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag onder vermelding van het zaaknummer 01011258. Bij een spoedeisend belang kan een belanghebbende tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van zowel het beroep- als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in de dienen via het loket (https://digitaalloket.raadvanstate.nl).

Voor informatie over het inzien van de beschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de gemeente Leidschendam-Voorburg, tel.nr. 14070 of emailadres: info@lv.nl.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Naar boven