Beschikking uitgebreid Wabo voor OLO 5698211 en 5434391, Linde Gas Therapeutisc Benelux BV, Verandering Cryobanken 260221 - De Keten 7, 5651GJ Eindhoven

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo aan Linde Gas Therapeutics Benelux BV. De aanvragen betreffen het uitbreiden van het inrichtingsdeel De Keten 7 Eindhoven met een cryobank. Deze aanvragen zijn geregistreerd onder de OLO-nummers 5434391 en 5698211.

14 januari 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag om een vergunning ingevolge deWet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Linde Gas Therapeutics Benelux BV.De aanvragen betreffen het uitbreiden van het inrichtingsdeel De Keten 7 Eindhoven met een cryobank. Deze aanvragen zijn geregistreerd onder de OLO-nummers 5434391 en 5698211.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 ter inzage bij de gemeente Eindhoven. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzageleggingisde beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 06-15479531.

Tegen de beschikking kan tot en met 28 februari 2022 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

  • zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;

  • het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;

  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant,Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld.Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en via e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk 20091657 en 2021-011753 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven