Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Swedish Match Lighters B.V.

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 7 januari 2022 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Swedish Match Lighters B.V., gelegen aan A.H.G. Fokkerstraat 5 te Assen. De aanvraag betreft de plaatsing van een betreedbaar inkoopstation Enexis.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 8 januari 2022 tot en met 18 februari 2022 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 8 januari 2022:

  • bij de gemeente Assen, bij de afdeling Publieksservice, team Vergunningen, Noordersingel 33 te Assen: van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten kantoortijden mogelijk, telefoonnummer 14 0592;

  • bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Omgevingsdienst Groningen via telefoonnummer: 0598-788000.

Naar boven