Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 15 februari 2022 tot wijziging van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant in verband met het aanpassen van de subsidieplafonds en het aanbrengen van enkele technische en inhoudelijke wijzigingen (Vierde wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant te wijzigen in verband met het aanpassen van de subsidieplafonds en het aanbrengen van enkele technische en inhoudelijke wijzigingen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

De Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 1 worden de volgende begrippen in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

ambitiekaart: kaart als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016;

natuurbeheertype: soort natuur als beschreven in de Index Natuur en Landschap, te raadplegen via de website https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/;

 

B.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel a komt te luiden:

  • a.

   functiewijziging, mits:

   • 1°.

    in combinatie met een of meer activiteiten, genoemd onder b, en c; en

   • 2°.

    niet gericht op het element wandelpad over boerenland binnen het Natuurnetwerk Brabant of op het element hoogstamboomgaard;

 • 2.

  In onderdeel j wordt “in combinatie met” vervangen door “mits in combinatie met”.

C.

Artikel 5, onder a, komt te luiden:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd op grond gelegen binnen het Natuurnetwerk Brabant, met uitzondering van grond:

  • 1°.

   gelegen in EVZ’s; of

  • 2°.

   die op de ambitiekaart is aangeduid met natuurbeheertype N00.01 en het project gericht is op de aanleg van wandelpad over boerenland;

D.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, onder f, komt onderdeel 3° te vervallen, onder vernummering van de onderdelen 4° en 5° tot 3° en 4°.

 • 2.

  In het tweede lid, onder c, wordt ”het element hoogstamboomgaard” vervangen door “het element wandelpad over boerenland binnen het Natuurnetwerk Brabant of het element hoogstamboomgaard”.

 • 3.

  In het vierde lid, onder a, het vijfde lid, onder a, het zesde lid, onderdeel a, onder 1°, en het tiende lid, onderdeel a, onder 4°, wordt “houtwal of houtsingel” vervangen door “hakhoutsingel”.

 • 4.

  In het vierde lid, onder c, het vijfde lid, onder c, en het zesde lid, onderdeel a, onder 3°, vervalt “of bosje”.

E.

In artikel 9 wordt “29 april 2022” vervangen door “28 april 2023”.

 

F.

Artikel 10 komt te luiden:

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder a tot en met e, en g, voor de periode, genoemd in artikel 9, vast op:

  • a.

   € 87.628, voor projecten in de gemeente Alphen en Chaam;

  • b.

   € 99.000, voor projecten in de gemeente Altena;

  • c.

   € 286.352, voor projecten in de gemeente Asten;

  • d.

   € 37.360, voor projecten in de gemeente Baarle-Nassau;

  • e.

   € 100.465, voor projecten in de gemeente Bergeijk;

  • f.

   € 140.000, voor projecten in de gemeente Bernheze;

  • g.

   € 118.269, voor projecten in de gemeente Bladel;

  • h.

   € 50.843, voor projecten in de gemeente Boekel;

  • i.

   € 147.420, voor projecten in de gemeente Boxtel;

  • j.

   € 144.000, voor projecten in de gemeente Breda;

  • k.

   € 63.180, voor projecten in de gemeente Cranendonck;

  • l.

   € 41.040, voor projecten in de gemeente Den Bosch;

  • m.

   € 219.422, voor projecten in de gemeente Deurne;

  • n.

   € 63.413, voor projecten in de gemeente Dongen;

  • o.

   € 159.000, voor projecten in de gemeente Drimmelen;

  • p.

   € 152.407, voor projecten in de gemeente Eersel;

  • q.

   € 27.000, voor projecten in de gemeente Eindhoven;

  • r.

   € 79.920, voor projecten in de gemeente Etten-Leur;

  • s.

   € 70.603, voor projecten in de gemeente Geertruidenberg;

  • t.

   € 65.481, voor projecten in de gemeente Geldrop-Mierlo;

  • u.

   € 140.400, voor projecten in de gemeente Gemert-Bakel;

  • v.

   € 188.930, voor projecten in de gemeente Gilze en Rijen;

  • w.

   € 27.000, voor projecten in de gemeente Goirle;

  • x.

   € 95.462, voor projecten in de gemeente Halderberge;

  • y.

   € 32.292, voor projecten in de gemeente Heeze-Leende;

  • z.

   € 11.520, voor projecten in de gemeente Helmond;

  • aa.

   € 108.000, voor projecten in de gemeente Heusden;

  • bb.

   € 126.720, voor projecten in de gemeente Hilvarenbeek;

  • cc.

   € 200.000, voor projecten in de gemeente Laarbeek;

  • dd.

   € 244.236, voor projecten in de gemeente Landerd;

  • ee.

   € 64.800, voor projecten in de gemeente Land van Cuijk, grondgebied voormalige gemeente Boxmeer;

  • ff.

   € 196.437, voor projecten in de gemeente Land van Cuijk, grondgebied voormalige gemeente Cuijk;

  • gg.

   € 118.812, voor projecten in de gemeente Land van Cuijk, grondgebied voormalige gemeente Grave;

  • hh.

   € 160.917, voor projecten in de gemeente Land van Cuijk, grondgebied voormalige gemeente Mill en Sint Hubert;

  • ii.

   € 218.291, voor projecten in de gemeente Land van Cuijk, grondgebied voormalige gemeente Sint Athonis;

  • jj.

   € 210.000, voor projecten in de gemeente Meierijstad;

  • kk.

   € 76.983, voor projecten in de gemeente Moerdijk;

  • ll.

   € 155.200, voor projecten in de gemeente Nuenen c.a.;

  • mm.

   € 81.865, voor projecten in de gemeente Oirschot;

  • nn.

   € 41.040, voor projecten in de gemeente Oisterwijk;

  • oo.

   € 27.000, voor projecten in de gemeente Oosterhout;

  • pp.

   € 82.080, voor projecten in de gemeente Oss;

  • qq.

   € 91.895, voor projecten in de gemeente Roosendaal;

  • rr.

   € 124.471, voor projecten in de gemeente Rucphen;

  • ss.

   € 123.120, voor projecten in de gemeente Sint-Michelsgestel;

  • tt.

   € 201.019, voor projecten in de gemeente Someren;

  • uu.

   € 54.000, voor projecten in de gemeente Son en Breugel;

  • vv.

   € 12.780, voor projecten in de gemeente Steenbergen;

  • ww.

   € 212.002, voor projecten in de gemeente Tilburg;

  • xx.

   € 224.640, voor projecten in de gemeente Uden;

  • yy.

   € 20.520, voor projecten in de gemeente Vught;

  • zz.

   € 36.000, voor projecten in de gemeente Waalre;

  • aaa.

   € 27.000, voor projecten in de gemeente Waalwijk;

  • bbb.

   € 115.200, voor projecten in de gemeente Zundert;

  • ccc.

   € 54.000, voor projecten in de gemeente Woensdrecht.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, onder f, h, i en j, voor de periode, genoemd in artikel 9, vast op:

  • a.

   € 337.886, voor projecten binnen het werkingsgebied van waterschap Aa en Maas;

  • b.

   € 270.000, voor projecten binnen het werkingsgebied van waterschap Brabantse Delta;

  • c.

   € 36.000, voor projecten binnen het werkingsgebied van waterschap De Dommel;

  • d.

   € 172.800, voor projecten binnen het werkingsgebied van waterschap Rivierenland.

G.

In artikel 14, vierde lid, wordt “een financieel verslag” vervangen door “een overzicht van de gemaakte kosten als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onder b en c”.

 

H.

Artikel 16 vervalt.

 

I.

In artikel 17 wordt na het derde lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 4.

  Het voorschot met betrekking tot de subsidie voor functiewijziging wordt in een keer betaald nadat de subsidieaanvrager een notariële akte heeft overlegd, waaruit blijkt dat de kwalitatieve verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, is gevestigd.

J.

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18 Vaststelling

Gedeputeerde Staten stellen de subsidie, overeenkomstig artikel 20, eerste lid, onder b, van de Asv, ambtshalve vast op basis van prestaties en normbedragen per eenheid of daadwekelijk gemaakte kosten.

 

K.

Artikel 19 vervalt.

 

L.

De bijlagen 2 tot en met 6 behorende bij de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant worden vervangen door de bijlagen 1 tot en met 5 behorende bij deze regeling.

 

M.

Bijlage 7 behorende bij de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant vervalt.

Artikel II

Op subsidieaanvragen als bedoeld in de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant, die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, blijven de artikelen 1, 4, 5, 6 en 10 en de bijlagen 1 tot en met 6 behorende bij de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant, zoals die luidden de dag voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

Artikel III Terinzagelegging

 • 1.

  Deze regeling zal in het Provinciaal Blad worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 1 en 2 bij deze regeling, die ter inzage worden gelegd.

 • 2.

  Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in het Provinciaal Blad.

Artikel IV Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 15 februari 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij de Vierde wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Bijlage 2 behorende bij artikel 6, eerste lid, onder c, van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Deze bijlage ligt overeenkomstig artikel 136 Provinciewet digitaal ter inzage bij de Provincie Noord-Brabant en is raadpleegbaar via onderstaande link.

https://www.brabant.nl/html/2022/Regelingen/Bijlage_1en2_4de_wijzging_Subsidieregeling_stimulering_landschap_Noord-Brabant.zip

Bijlage 2 behorende bij de Vierde wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Bijlage 3 behorende bij artikel 6, eerste lid, onder d, en artikel 14, eerste lid, onder c en d, van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Deze bijlage ligt overeenkomstig artikel 136 Provinciewet digitaal ter inzage bij de Provincie Noord-Brabant en is raadpleegbaar via onderstaande link.

https://www.brabant.nl/html/2022/Regelingen/Bijlage_3_4de_wijzging_Subsidieregeling_stimulering_landschap_Noord-Brabant.pdf

Bijlage 3 behorende bij de Vierde wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Bijlage 4 behorende bij artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Regioprijs

De regioprijs is gebaseerd op door het Kadaster berekende kengetallen betreffende de agrarische grondmarkt in Noord-Brabant

 

De methode om te komen tot de zogenaamde regioprijs bestaat uit drie stappen, te weten:

 • 1.

  De provincie Noord-Brabant wordt ingedeeld volgens de 10 CBS66 landbouwgebieden Noord-Brabant. Deze geografische indeling van het Centraal Bureau Statistieken is algemeen erkend in Nederland en wordt door het Kadaster gebruikt.

 • 2.

  Per landbouwgebied zijn door het Kadaster de bruikbare agrarische transacties uit de 2 voorafgaande gehele kalenderjaren gegroepeerd De berekende kengetallen beslaan de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2020. Verder is door het Kadaster per landbouwgebied voor deze agrarische transacties een statistische spreiding uitgevoerd voor de grondprijs op basis van het totaal verhandelde oppervlak.

 • 3.

  Op basis van de gegevens van het Kadaster wordt geadviseerd om de waarde aan te houden welke gelijk staat aan 75% grens van deze statistische spreiding per landbouwgebied.

 • Voor de berekening van de grondprijscijfers worden de volgende selecties uitgevoerd:

  • koper exploiteert een landbouwbedrijf;

  • grasland (inclusief snijmais), bouwland;

  • zakelijk recht is volle eigendom;

  • geen opstallen;

  • geen reguliere pachtovereenkomst of erfpacht;

  • geen familierelatie;

  • oppervlak perceel groter dan 0,25 ha;

  • de koopsom is groter dan 1 euro.

Na toepassing van deze selecties, worden de verhandelde percelen met extreem hoge en lage prijzen volgens een statistische methodiek uitgesloten.

Bijlage 4 behorende bij de Vierde wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Bijlage 5 behorende bij artikel 7, tweede lid, onder a, en derde lid van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

LUMP SUM BEDRAGEN AANLEG

per eenheid excl. BTW

per eenheid incl. BTW

eenheid

Aanleg beplantingen

Laanboom en hoogstamfruitboom maat 10-12

€72,74

€83,29

stuks

Eenjarige bewortelde stek en 3 jarige wilgenpoten

€11,21

€13,14

stuks

Bosplantsoen; conventioneel geteeld en autochtone-herkomst (excl. (dijk)taluds)

€1,87

€2,15

stuks

Bosplantsoen; conventioneel geteeld en autochtone-herkomst op (dijk)taluds

€2,43

€2,81

stuks

Populier en wilg maat 10-12 en veren langzaamgroeiende soorten lengte 200-250 cm

€22,21

€22,95

stuks

Aanbrengen rasters ter bescherming van beplanting

Plaatsen veeraster; palen op 4 meter afstand en 2 puntdraden

€4,10

€4,95

meter

Plaatsen elektrisch veeraster; palen op 10 meter afstand en 2 draden

€3,18

€3,84

meter

Plaatsen schapenraster; palen op 3 meter en zwaar gelijkmatig ursusgaas van 100 cm hoogte

€10,07

€12,18

meter

Plaatsen boomkorf; type schaap

€20,14

€24,37

stuks

Plaatsen boomkorf; type rund

€39,69

€48,02

stuks

Aanbrengen recreatieve voorzieningen

Klaphekje van inlands eiken of tamme kastanje

€500,00

€605,00

stuks

Toruniquette

€352,50

€426,53

stuks

Overstapje dubbel

€193,13

€233,68

stuks

markeringspaal

€27,85

€33,70

stuks

Openstellingsbord

€99,00

€119,79

stuks

Informatiepaneel

€706,25

€854,56

stuks

Boomstambrug 3meter

€1.890,00

€2.286,90

stuks

Boomstambrug 5 meter

€3.300,00

€3.993,00

stuks

boomstambrug 7,5 meter

€4.500,00

€5.445,00

stuks

boomstambrug 10 meter

€5.700,00

€6.897,00

stuks

Plankenbrug 3 meter

€766,55

€927,52

stuks

Plankenbrug 5 meter

€1.173,47

€1.419,90

stuks

Plankenbrug 7,5 meter

€2.525,82

€3.056,24

stuks

Plankenbrug 10 meter

€3.233,91

€3.913,03

stuks

zitbank 2 meter breed

€380,00

€459,80

stuks

Grondverzet

ontgraven en verwerken grond tbv aanleg poel, natuurvriendelijke oever, infiltratiegreppel, waterbergingsvoorziening

€4,55

€5,51

m3

ontgraven en verwerken bouwvoor t.b.v. ontwikkeling schraalland

€4,55

€5,51

m3

Inzaaien botanische hooilandrand en wilde bijenrand op grasland

aanschaf en inzaaien graskruidenmengsel

€1.516,67

€1.835,17

ha.

 

Bijlage 5 behorende bij de Vierde wijziging Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Bijlage 6 behorende bij artikel 7, tweede lid, onder a, en derde lid van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Beheerpakket

vergoeding

eenheid

periodiek

L1a

Hakhoutsingel - jaarlijks beheer

€ 1.267,61

ha.

p/jr

L1b

Hakhoutsingel - cyclisch beheer

€ 23.945,63

ha.

per keer

L2a

Elzensingel - jaarlijks beheer

€ 0,54

meter

p/jr

L2b

Elzensingel - cyclisch beheer > 75% bedekking

€ 10,53

meter

per keer

L3a

Bossingel - jaarlijks beheer

€ 1.775,02

ha.

p/jr

L4a

Hakhoutbosje - jaarlijks beheer

€ 152,22

ha.

p/jr

L4b

Hakhoutbosje- cyclisch beheer langzaamgroeiende soorten

€ 11.446,66

ha.

per keer

L4c

Hakhoutbosje - cyclisch beheer snelgroeiende soorten

€ 14.911,31

ha.

per keer

L5a

Griendje - jaarlijks beheer

€ 228,33

ha.

p/jr

L5b

Griendje - cyclisch beheer

€ 11.262,51

ha.

per keer

L6a

Struweelhaag - jaarlijks beheer

€ 1,08

meter

p/jr

L6b

Struweelhaag - cyclisch beheer (cyclus 5-7 jaar)

€ 3,31

meter

per keer

L6c

Struweelhaag - cyclisch beheer (cyclus > 12 jaar)

€ 7,06

meter

per keer

L7a

Knip- of scheerheg - jaarlijks scheren/knippen

€ 0,96

meter

p/jr

L7b

Knip- of scheerheg - Tweemaal scheren

€ 0,89

meter

p/jr

L8a

Bomenrij en solitaire boom - cyclisch beheer diameter < 20 cm

€ 15,10

stuks

per keer

L8b

Bomenrij en solitaire boom - cyclisch beheer diameter 20-60 cm

€ 30,36

stuks

per keer

L8c

Bomenrij en solitaire boom - cyclisch beheer diameter > 60 cm

€ 65,52

stuks

per keer

L9a

Knotboom - cyclisch beheer diameter < 20 cm

€ 16,50

stuks

per keer

L9b

Knotboom - cyclisch beheer diameter 20-60 cm

€ 51,57

stuks

per keer

L9c

Knotboom - cyclisch beheer diameter > 60 cm

€ 64,57

stuks

per keer

L10a

Hoogstamboomgaard - cyclisch beheer

€ 42,89

stuks

per keer

L11a

Struweelrand - jaarlijks beheer

€ 448,32

ha.

p/jr

L11b

Struweelrand - cyclisch beheer

€ 8.137,00

ha.

per keer

L12a

Poel en klein historisch water - jaarlijks beheer < 175 m2

€ 53,90

stuks

p/jr

L12b

Poel en klein historisch water - cyclisch beheer < 175 m2

€ 337,17

stuks

per keer

L12c

Poel en klein historisch water - jaarlijks beheer > 175 m2

€ 148,33

stuks

p/jr

L12d

Poel en klein historisch water - cyclisch beheer > 175 m2

€ 1.064,45

stuks

per keer

L13a

Natuurvriendelijke oever - Graskruidenoever

€ 0,86

meter

p/jr

L13b

Natuurvriendelijke oever - Rietoever

€ 0,63

meter

p/jr

L14a

Infiltratiegreppel - jaarlijks beheer

€ 0,85

meter

p/jr

L15a

Waterbergingsvoorziening- natte laagte

€ 1.196,34

ha.

p/jr

L15b

Waterbergingsvoorziening- Ondiepe plas

€ 731,31

ha.

p/jr

L15c

Waterbergingsvoorziening- Broekbos

€ 1.497,20

ha.

p/jr

W1a

Wandelpad over boerenland - jaarlijks beheer

€ 1,12

meter

p/jr

G1a

Botanische weiderand - jaarlijks beheer

€ 1.206,16

ha.

p/jr

G2a

Botanische hooilandrand - agrarisch beheer

€ 1.532,03

ha.

p/jr

G2b

Botanische hooilandrand - natuurbeheer

€ 947,21

ha.

p/jr

G3a

Wilde bijenrand op grasland - agrarisch beheer

€ 1.761,83

ha.

p/jr

G3b

Wilde bijenrand op grasland - natuurbeheer

€ 947,21

ha.

p/jr

B1a

Wintervoedsel - klei

€ 2.530,39

ha.

p/jr

B1b

Wintervoedsel - zand

€ 2.012,46

ha.

p/jr

B2a

Wilde bijenrand op bouwland - klei

€ 2.530,38

ha.

p/jr

B2b

Wilde bijenrand op bouwland - zand

€ 2.012,65

ha.

p/jr

B3a

Patrijzenrand - klei

€ 2.530,38

ha.

p/jr

B3b

Patrijzenrand - zand

€ 2.012,65

ha.

p/jr

B4a

Bloemblok voor akkervogels - klei

€ 2.530,38

ha.

p/jr

B4b

Bloemblok voor akkervogels - zand

€ 2.012,65

ha.

p/jr

 

Toelichting behorende bij de Vierde wijziging van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

I. Algemeen deel

 

De regeling is om verschillende redenen gewijzigd. In de eerste plaats zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de subsidiabele activiteiten. Zo is subsidiëring van de aanleg en het beheer van het element ‘wandelpad over boerenland’ thans ook binnen het Natuurnetwerk Brabant mogelijk, mits die grond op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan is aangemerkt als N.000.01. Andere wijzigingen betreffen het beperken van het element ‘houtwal en houtsingel’ tot ‘hakhoutsingel’ en het laten vervallen van het element ‘bosje’.

Daarnaast zijn enkele gemeenten toegevoegd aan de regeling als cofinancier en zijn enkele subsidieplafonds gewijzigd. De gemeentelijke herindeling die geleid heeft tot het opgaan van enkele gemeenten in de gemeente Land van Cuijck, is eveneens doorgevoerd in de subsidieplafonds. Tot slot is het aanvraagtijdvak verlengd en zijn er enkele meer technische verbeteringen doorgevoerd die noodzakelijk bleken voor een effectieve uitvoering van de regeling.

 

II. Artikelsgewijs deel

 

Artikel I Wijziging van de Subsidieregeling stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant

 

Onder C (artikel 5)

Op grond van artikel 5 is subsidiëring van landschapselementen binnen het Natuurnetwerk Brabant uitgesloten. Een uitzondering wordt gemaakt voor de aanleg en het beheer van het element ‘wandelpad over boerenland’ voor zover dat aangelegd wordt op grond die op de ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan staat aangeduid als N00.01 (‘nog om te vormen naar natuur’).

 

Onder D (artikel 6)

De samenvoeging van twee elementen gaf in de praktijk verwarring ten aanzien van de geldende vereisten. Ook gaf de combinatie van een lijnvormig en vlakvormig element problemen bij de gebruikte applicaties. Om die reden zijn genoemde elementen thans anders geformuleerd. Verwacht wordt dat het bosje als zelfstandig element terugkomt bij een volgende regelingswijziging.

 

Onder H (artikel 16)

Artikel 16 bevatte de verplichting van de provincie om bepaalde gegevens over subsidieontvangers openbaar te maken.

Deze verplichting vloeit voort uit het landbouwsteunkader op basis waarvan de huidige subsidieregeling is goedgekeurd. De transparantie die Gedeputeerde Staten moeten bieden betreft onder meer de identiteit van de subsidieontvanger, de subsidievorm en de hoogte van het subsidiebedrag. Deze verplichting is echter beperkt: alleen indien de verstrekte subsidies een bepaalde drempel overschrijden (€60.000 voor landbouwondernemingen en €500.000 voor overige ondernemingen), moeten de genoemde gegevens openbaar worden gemaakt. Dit dient te geschieden op de in het landbouwkader aangegeven wijze. Aangezien deze verplichting slechts voor Gedeputeerde Staten geldt, is deze uit de subsidieregeling geschrapt.

 

Onder J (artikel 18)

Gedeputeerde Staten stellen de subsidie anders dan voorheen ambtshalve vaststel. Na het verstrijken van de laatste beheerperiode zijn immers alle gegevens door de subsidieontvanger immers al aangeleverd, zodat ambtshalve vaststelling mogelijk is.

 

Onder L (bijlagen 1 tot en met 6)

Bijlage 2

Op de kaarten is een aantal themagebieden aangepast vanwege de deelname van enkele nieuwe gemeenten.

 

Bijlage 3

In deze bijlage zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de beschrijving en de vereisten waaraan de elementen moeten voldoen. Gewijzigd zijn de elementen Hakhoutsingel, Bossingel, Griendje, Struweelhaag, Knip- of scheerheg, Bomenrij en solitaire boom, Knotboom, Hoogstamboomgaard, Botanische weiderand, Botanische Hooilandrand, Wilde bijenrand op grasland, Wintervoedselrand op bouwland, Wilde bijenrand op bouwland, Patrijzenrand op bouwland en de Boomstambrug van 3, 5, 7,5 en 10 meter.

 

Bijlage 4

Deze bijlage is geactualiseerd vanwege gewijzigde regioprijzen.

 

Bijlage 5

De normbedragen voor inrichting zijn aangepast naar meer marktconforme tarieven. Ook heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van te gebruiken voorzieningen.

 

Bijlage 6

De vergoedingen voor beheer zijn thans weergegeven met twee cijfers achter de komma.

 

Onderdeel M (bijlage 7)

In bijlage 7 was het aanvraagformulier opgenomen. Dit formulier wordt echter separaat door Gedeputeerde Staten vastgesteld bij de vaststelling van een nieuwe (wijziging van een) regeling. Op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant dient de aanvrager dan ook dit aanvraagformulier te gebruiken. Het in aanvulling daarop nog als bijlage bij de regeling opnemen, is daarmee overbodig geworden.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven