Subsidieplafond Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

Artikel 1  

 

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe bedraagt voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023: € 2.800.000,--.

 

Artikel 2  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2023.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 26 april 2022

Kenmerk 4.11/2022000637

 

 

Uitgegeven: 29 april 2022

 

Naar boven