Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Provincie Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 17 mei 2022 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2023.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 26 april 2022

Kenmerk 4.7/2022000633

 

 

Uitgegeven: 29 april 2022

 

 

 

Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  cybersecurity: het beschermen van computers, servers, mobiele apparaten, elektronische systemen, netwerken en gegevens tegen schadelijke aanvallen;

 • d.

  de-minimisverklaring: een verklaring over alle andere steun die een onderneming gedurende de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar onder de De-minimisverordening of andere De-minimisverordeningen heeft ontvangen;

 • e.

  de-minimisverordening: Verordening (EU) Nummer 1407/2013 (PbEU 2013, L352/1);

 • f.

  digitale transformatie: het overschakelen op en het doelmatig gebruiken van digitale middelen binnen een organisatie ter verbetering en optimalisatie van haar bedrijfsprocessen;

 • g.

  digitale weerbaarheid: de verzamelnaam voor allerlei middelen om cybercrime tegen te gaan en de cybersecurity te verhogen;

 • h.

  digitalisering: het proces waarbij analoge processen en fysieke objecten digitaal worden gemaakt;

 • i.

  economische activiteit: iedere activiteit waarbij goederen of diensten op een markt worden aangeboden;

 • j.

  externe digitale leverancier: een ten opzichte van de aanvrager onafhankelijke onderneming die aantoonbaar diensten of producten aanbiedt op het gebied van digitalisering, automatisering en optimalisering van analoge en handmatige processen en/of aantoonbaar expert is op het gebied van het versterken van de digitale weerbaarheid. De externe digitale leverancier staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • k.

  fysieke vestiging: minimaal één vestiging van het bedrijf heeft op een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging is gescheiden van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang;

 • l.

  i.o. status: in oprichting status. Status die sommige recent opgerichte rechtsvormen hebben bij de Kamer van Koophandel. De vermelding van i.o. wordt in dat geval ook achter de handelsnaam vermeld, die door de desbetreffende rechtsvorm wordt gevoerd.;

 • m.

  mkb: midden- en kleinbedrijf. Gelijkgesteld aan de kmo-definitie volgens de AGVV (Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1), bijlage I: ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen en/of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt;

 • n.

  offerte: een aan de rechtsvorm van de aanvrager geadresseerd aanbod van een externe digitale leverancier voor de uitvoering van een activiteit als bepaald in artikel 4, inclusief prijsopgave en specificatie van uit te voeren werkzaamheden en te leveren producten of diensten;

 • o.

  omzet: het totaalbedrag van verkopen van een onderneming in een bepaalde periode, opgebouwd uit de prijs en de verkochte hoeveelheid;

 • p.

  onderneming: elke eenheid die een economische activiteit uitvoert, ongeacht haar rechtsvorm en wijze van financiering;

 • q.

  rechtsvorm: de juridische vorm waarin een onderneming, non-profitorganisatie of kennisinstelling is gegoten;

 • r.

  SEA: Search Engine Advertising (zoekmachine adverteren). Onder SEA wordt het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten verstaan;

 • s.

  SEO: Search Engine Optimization (zoekmachineoptimalisatie). SEO) is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden;

 • t.

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • u.

  verband van ondernemingen: een groep van met elkaar „Verbonden ondernemingen” of „Partnerondernemingen” als bepaald in bijlage I, artikel 3 van de AGVV;

 • v.

  winst: het positieve verschil tussen opbrengst en kosten over een bepaalde periode.

 

Artikel 2 Doel

 

De subsidie Digitaliseringsvoucher Drenthe heeft als doel om mkb ondernemingen te ondersteunen bij hun digitale transformatie door de doelgroep te helpen bij het behouden en vergroten van omzet of winst, het verbeteren van hun digitale bereik en/of het verbeteren van de digitale weerbaarheid.

 

Artikel 3 Doelgroep

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemers met een fysieke vestiging in de provincie Drenthe.

 

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 

Subsidie kan worden verstrekt voor een of meer van de volgende activiteiten:

 

 • a.

  de aanschaf van nieuwe producten, processen en diensten voor digitalisering en/of ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen (d.m.v. digitalisering), bij een externe leverancier;

 • b.

  het door een externe leverancier laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering;

 • c.

  het uitvoeren van een cybersecurity scan voor het versterken van de digitale weerbaarheid door een externe leverancier.

 

Artikel 5 Niet-subsidiabele activiteiten

 

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 

 • a.

  interne kosten;

 • b.

  interne leveringen tussen bedrijven die in een groep verbonden zijn;

 • c.

  de aanschaf van hardware;

 • d.

  SEO en SEA;

 • e.

  trainingen en workshops;

 • f.

  kennisinhuur/advieskosten;

 • g.

  webhostingskosten;

 • h.

  abonnementen;

 • i.

  licenties.

 

Artikel 6 Subsidieplafond

 

De hoogte van het subsidieplafond bedraagt € 547.893,-- voor de looptijd van deze regeling.

 

Artikel 7 Subsidiehoogte

 

De hoogte van een te verstrekken subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten exclusief btw, met een minimum te verstrekken bedrag van € 1.500,-- en een maximum te verstrekken bedrag van € 3.000,--.

 

Artikel 8 Subsidieaanvraag

 

Een aanvraag wordt ingediend bij het SNN via www.snn.nl en wordt voorzien van de volgende bijlagen:

 

 • a.

  de offerte van een externe leverancier;

 • b.

  de opdrachtbevestiging;

 • c.

  een omschrijving waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd binnen de rechtsvorm van de aanvrager bijdragen aan één of meer van de volgende punten:

  • i.

   het behouden van omzet of winst of het vergroten daarvan;

  • ii.

   ii. het verbeteren van het digitale bereik;

  • iii.

   het verbeteren van de digitale weerbaarheid.

 • d.

  een ingevulde de-minimisverklaring

 

Artikel 9 Aanvraagperiode

 

Een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling kan met ingang van 17 mei 2022 tot en met 31 december 2022 worden ingediend.

 

Artikel 10 Verdeelsystematiek

 

 

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking plaats op basis van registratie van binnenkomst in het web portal van het SNN. De registratie vindt plaats op dag, uur en minuut.

 

Artikel 11 Staatssteun

 

 • 1.

  Subsidie in het kader van deze regeling wordt verstrekt met toepassing van de De-minimisverordening.

 • 2.

  Indien de aanvrager actief is in de primaire productie van landbouwproducten, wordt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, subsidie verstrekt met toepassing van de op die sector van toepassing zijnde De-minimisverordening.

 

Artikel 12 Toetsingscriteria

 

Om voor een subsidie in aanmerking te komen voor een activiteit als bepaald in artikel 4, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 

 • a.

  de rechtsvorm van de aanvrager staat op het moment van ontvangst van de aanvraag bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, zonder een i.o. status;

 • b.

  de rechtsvorm van de aanvrager heeft op het moment van ontvangst van de aanvraag tenminste één bestaande fysieke vestiging in Drenthe van waaruit activiteiten worden uitgevoerd en waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • c.

  de aanvrager maakt in zijn aanvraag aannemelijk dat het uitvoeren van de activiteit bij zal dragen aan één of meer van de punten als bedoeld in artikel 8, onder c, binnen haar rechtsvorm.

 

Artikel 13 Weigeringsgronden

 

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de Awb en de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 

 • a.

  ten aanzien van de kosten waarvoor subsidie is aangevraagd verplichtingen zijn aangegaan drie weken vóór ontvangst van de aanvraag;

 • b.

  de aanvrager niet binnen de doelgroep van de regeling valt;

 • c.

  de aanvrager in het kader van haar bedrijfsactiviteiten alleen een online winkel exploiteert zonder over een fysieke vestiging te beschikken;

 • d.

  de aanvrager, of een onderneming die deel uitmaakt van het verband van ondernemingen van de aanvrager, al eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling;

 • e.

  het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 1.500,- (exclusief BTW) zou bedragen.

 

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 

 • 1.

  Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.10 en 2.13 van de Asv, is de subsidieontvanger verplicht om uiterlijk binnen twaalf maanden na de ontvangstdatum van de aanvraag:

  • a.

   de gesubsidieerde activiteit conform de aanvraag en de subsidievaststellingsbeschikking te hebben gerealiseerd;

  • b.

   de kosten voor het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteit te hebben gemaakt en betaald;

  • c.

   desgevraagd, na het verstrijken van de einddatum van de gesubsidieerde activiteit of na het realiseren van de gesubsidieerde activiteit, aan te tonen dat de activiteit conform de aanvraag heeft plaatsgevonden en dat aan de subsidievaststellingsbeschikking verbonden verplichtingen is voldaan.

 • 2.

  Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, onder c van dit artikel, leidt tot intrekking van de subsidievaststelling en tot terugvordering van het vastgestelde subsidiebedrag bij de subsidieontvanger.

 

Artikel 15 Verlening en vaststelling

 

Subsidie op grond van deze regeling wordt direct vastgesteld en in één keer uitbetaald.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 

 • 1.

  Deze regeling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en treedt in werking op 17 mei 2022.

 • 2.

  Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2023.

 

Artikel 17 Overgangsrecht

 

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

 

Artikel 18 Citeertitel

 

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 4

 

De Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe is er voor de aanschaf van nieuwe producten, processen en diensten voor digitalisering en ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen, bij externe leveranciers. Ook kan het worden ingezet voor het door een externe leverancier laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering (onder andere implementatie digitale strategie en verdienmodellen, toepassen modulair ontwerp, digitalisering van voorraadmanagement, koppeling bedrijfsprocessen, datamanagement, scan digitale veiligheid, online boekingssysteem, app en softwareontwikkeling). Doel hiervan is het actief en laagdrempelig ondersteunen van Drentse ondernemers in hun digitale transformatie.

Artikel 5, onder f

 

Deze kosten zijn subsidiabel gesteld onder de Subsidieregeling MKB Advies Voucher waarbij de subsidie tot doel heeft om de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe te stimuleren (https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij/@140545/subsidie-mkb-advies-voucher/)

 

 

Naar boven