Provincie Zuid Holland, beschikking evaluatierapport bodemsanering Westeind 58-60 te Papendrecht

Kennisgeving Beschikking Wet bodembescherming

Onderwerp

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op grond van artikel 39c, tweede lid van de Wet bodembescherming (Wbb)heeft ingestemd met de resultaten van de sanering en op grond van artikel 39d, derde lid van de Wbb instemt met het nazorgplanvan de locatie Westeind 58-60 te Papendrecht.

Deze locatie is geregistreerd onder zaaknummer Z-21-398873.

Inzage

De beschikking en de overige van belang zijnde stukken liggen, tot zes weken na publicatie van het besluit, ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 te Dordrecht, waar de stukken elke werkdag van 09.00 uur tot 16.00 uur kunnen worden ingezien. U kunt de stukken ook opvragen op onze website (www.ozhz.nl). Via 'Snel regelen' kunt u onder het kopje 'Bodem' bodemrapporten opvragen.

Bezwaar

Het besluit is op 12 januari 2022 bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze datum, en dus tot en met uiterlijk 23 februari 2022 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Bezwaarschriften kunnen gezonden worden naar Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb secretariaat.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

• Uw naam en adres

• De datum van uw bezwaarschrift

• Het nummer/kenmerk van het besluit (u kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen)

• De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit

• Uw handtekening

Bezwaarschriften kunnen ook worden ingediend via het loket op de website van de provincie Zuid-Holland: www.zuid-holland.nl/loket/. (Volg daar verder de instructies.)

Diegenen die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen bij een spoedeisend belang, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Juridisch Advies en Ondergrond, T [078] 770 85 85.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

namens dezen,

Manager Unit Juridisch Advies en Ondergrond

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Naar boven