Bodemsanering; locatie Pelikaanstraat 54 te Assen, gemeente Assen, beschikking ernstig geval, geen spoedige sanering noodzakelijk, en instemming met het deelsaneringsplan

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 3 januari 2022 een besluit hebben genomen dat er voor de locatie Pelikaanstraat 54 te Assen, gemeente Assen, sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor spoedige sanering niet noodzakelijk is en dat zij instemmen met het deelsaneringsplan.

Van 4 januari 2022 tot en met 15 februari 2022 liggen het besluit, de hieraan ten grondslag liggende rapporten en het deelsaneringsplan ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Assen, Eenheid Klant (Noordersingel 33). Op verzoek kunnen stukken ook gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien. Wanneer men van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt men verzocht daarvoor een afspraak te maken met de afdeling Klantenservice, telefoonnummer 14 0592.

Gedurende de termijn van ter inzage ligging bestaat voor belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht op de ontwerpbeschikking, de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Beroep kan niet worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.

Naar boven