Vijftiende wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant te wijzigen in verband met het vervangen van bijlage 2 en het toevoegen van bijlage 3a behorende bij deze beleidsregel;

 

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

Artikel I Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

A.

Artikel 6.9, onder c, komt te luiden:

 • c.

  de voorwaarden en uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in de Nota faunabeheer Noord-Brabant, opgenomen in bijlage 3a behorende bij deze beleidsregel.

B.

Bijlage 2 behorende bij de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant wordt vervangen door bijlage 1 behorende bij deze beleidsregel.

 

C.

Na bijlage 3 behorende bij de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant wordt bijlage 2 behorende bij deze beleidsregel ingevoegd.

Artikel II Terinzagelegging

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt in het Provinciaal Blad geplaatst met uitzondering van bijlage 2 bij deze beleidsregel, die ter inzage wordt gelegd.

 • 2.

  Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in het Provinciaal Blad.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

’s-Hertogenbosch, 12 april 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel I, onder B, van de Vijftiende wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

 

Bijlage 2 behorende bij de artikelen 6.3 en 6.5 van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

 

Afwegingskaders en voorwaarden beheer soorten Habitatrichtlijn

 

Bever (Castor fiber)

 

Provinciaal beleid

De bever maakt een positieve ontwikkeling door in de provincie. Na een herintroductie en vanwege strikte bescherming heeft de soort zich snel kunnen vestigen en verspreiden in Noord-Brabant. Met de toename van het aantal bevers bestaan er ook in toenemende mate risico’s op schade aan eigendommen, landbouw en waterkeringen. Hoewel Gedeputeerde Staten de voorkeur geven aan preventieve maatregelen om schade en problemen te voorkomen, kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij bevers de openbare veiligheid in gevaar brengen of ernstige schade veroorzaken. In ernstige gevallen kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing (op voorhand) verlenen op de verbodsartikelen van de Wet natuurbescherming waarmee ingrijpen mogelijk wordt.

 

Met het verlenen van een ontheffing wordt het escalatiemodel aangehouden. Het escalatiemodel is onderdeel van het Faunabeheerplan van de faunabeheereenheid. Verblijfplaatsen zoals beverburchten, -holen en –dammen die voor ernstige schade zorgen mogen ook enkel met ontheffing aangetast of verwijderd worden.

In het escalatiemodel wordt een ingrijpende maatregel altijd voorafgegaan aan een minder ingrijpende maatregel. De volgorde betreft daarmee;

 • 1.

  preventie

 • 2.

  mitigatie

 • 3.

  aanpassen van de leefomgeving

 • 4.

  verjagen

 • 5.

  vangen en verplaatsen

 • 6.

  doden

Het doden wordt enkel toegepast om schadegericht een probleem aan te pakken en niet om het aantal bevers te reduceren of te beheren. Bevers mogen alleen op het land gedood worden met een geweer al dan niet eerst gevangen met een vangkooi of kastval. Er mogen geen bevers in het water gedood worden. Het doden wordt enkel uitgevoerd door een professionele faunabeheerder. In de ontheffing voor doden wordt altijd de voorwaarde opgelegd om ter plaatste en per direct preventieve maatregelen aan te leggen. Hiermee moet voorkomen worden dat andere bevers de vrijgekomen plek weer innemen. Dierenleed en stress onder bevers en andere dieren dient voorkomen te worden.

 

Ontheffingen

De FBE kan bij Gedeputeerde Staten een ontheffing op voorhand aanvragen. Eigenaren en beheerders van terreinen kunnen via een machtiging van de FBE hiervan gebruik maken. Ontheffing op voorhand wordt alleen verleend indien:

 • aantoonbaar gewerkt wordt met een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd beverprotocol;

 • aangetoond is dat andere adequate maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort op regionaal en lokaal niveau hierdoor niet in het geding komt.

Een incidentele ontheffing kan worden aangevraagd op basis van een mitigatie- en compensatieplan opgesteld door een ter zake deskundige.

 

Wettelijke belangen

 • In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

 • Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren en keringen of andere vormen van eigendommen.

Staat van instandhouding

Toenemend en gunstig.

 

Rode lijst van zoogdieren:

Niet van toepassing.

 

Trend verspreiding Noord-Brabant

Toenemend; aanwezig in het stroomgebied van rivieren en beken en in plassen en wateren van minimaal 40 cm diep. Ook aanwezig in watersystemen van het agrarisch en het stedelijk gebied. Uitwisseling tussen populaties vindt plaats op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

 

Passende en doeltreffende maatregelen

In een vooraf opgesteld en goedgekeurd beverprotocol staan de maatregelen beschreven die binnen wettelijke kaders zijn toegestaan.

 

Middelen

Toegestane middelen om bevers te vangen, te verplaatsen of te doden:

 • Kastval

 • Vangkooi

 • Kogelgeweer, eventueel voorzien van

  • a.

   een geluiddemper;

  • b.

   een kunstmatige lichtbron;

  • c.

   een voorziening om de prooi te verlichten;

  • d.

   een vizier met beeldomzetter;

  • e.

   een elektronische beeldversterker; of

  • f.

   nachtzichtapparatuur

Periode

Vangen, verplaatsen en doden van bevers mag alleen buiten de voortplantingsperiode van 31 augustus tot 15 maart. Ook het vernielen van een beverburcht of -hol dient buiten de voortplantingsperiode plaatst te vinden. Preventieve maatregelen kunnen het hele jaar ingezet worden.

 

Gebied

In de hele provincie Noord-Brabant waar sprake is van concrete of dreigende ernstige schade of gevaar voor de openbare veiligheid.

 

Voorwaarden

Ontheffing op voorhand wordt alleen verleend indien:

 • aantoonbaar gewerkt wordt met een door GS goedgekeurd beverprotocol;

 • aangetoond is dat andere bevredigende maatregelen niet of in onvoldoende mate effectief zijn;

 • verzekerd is dat de staat van instandhouding van de soort ook op regionaal en lokaal niveau niet in het geding kan komen.

Bijlage 2 behorende bij artikel I, onder C, van de Vijftiende wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

 

Bijlage 3a behorende bij artikel 6.9 van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

 

Deze bijlage ligt overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet digitaal ter inzage bij de provincie Noord-Brabant en is raadpleegbaar via onderstaande link.

 

https://www.brabant.nl/media/f00ef96c09a14872a36b95c3b143d981.pdf

 

Toelichting behorende bij de Vijftiende wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

I. Algemeen

De onderhavige wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant heeft als basis de verandering van het beschermingskader van de bever. Na een herintroductie-programma van de bever is sprake van een succesvolle terugkeer van de bever in Noord-Brabant. De bever komt nu voor in vele stroomgebieden van rivieren en beken en andere wateren. Inmiddels bestaat er een duurzame en levensvatbare populatie bevers en de gunstige staat van instandhouding is bereikt.

Onder strikte voorwaarden kunnen Gedeputeerde Staten nu ontheffing verlenen om te kunnen ingrijpen wanneer er sprake is van ernstige of aanzienlijke schade aan eigendommen of andere dwingende redenen van groot openbaar belang. Hierbij geldt een strikt beschermingskader voor de bever en enkel onder strikte voorwaarden en na het zorgvuldig doorlopen van een escalatiemodel (inclusief bijvoorbeeld het aantonen dat minder ingrijpende maatregelen geen oplossing kunnen bieden) kan men overgaan tot het doden van bevers. Voor een dergelijke ontheffing is een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd beverprotocol nodig wat onderdeel vormt van het Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheid.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

 

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

Naar boven