Ontwerpbesluit voor het oprichten van een waterstoffabriek aan Oosterhorn 4 te Farmsum

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

  • Oosterhorn 4, 9936 HD Farmsum, Djewels-1, het oprichten van een waterstoffabriek.

Inzage

Dit betekent dat wij een ontwerpbesluit ter inzage moeten leggen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage in: - provinciehuis te Groningen; - gemeentehuis van Eemsdelta.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoonnummer (050) 316 49 11.

Beroep

Gedurende de periode dat het definitief besluit ter inzage ligt, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland. Als onverwijlde spoed is vereist, kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD Groningen).

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen telefoonnummer (050) 316 49 11.

Naar boven