Nadere subsidieregels Groene schoolpleinen 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 19 april 2022 hebben vastgesteld:

 

Nadere subsidieregels Groene schoolpleinen 2022-2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  groen schoolplein: een schoolplein waarvan minimaal 50% van de bespeelbare oppervlakte een natuurlijk karakter heeft en overigens voldoet aan minimaal 8 van de 11 kenmerken zoals opgenomen in bijlage 1;

 • 2.

  kindcentrum: centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar, dat de gehele dag open is en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbiedt;

 • 3.

  natuurlijk karakter: samenstel van groen oppervlak (gras, struiken en bomen) en onthard oppervlak (boomsnippers, zand).

 • 4.

  school: basisschool, kindcentrum of middelbare school;

 • 5.

  schoolplein: buitenruimte op een schoolterrein waarvan kinderen gebruik maken.

Artikel 2 Doel van de regeling

Scholen stimuleren om de bestaande schoolpleinen te transformeren naar een groen schoolplein met als afgeleide doelen verbetering van de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en vergroting van een participatieve samenleving.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komen aanmerking in de Nederlandse provincie Limburg gevestigde scholen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Algemene Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende algemene criteria te worden voldaan:

 • a.

  het project wordt uitgevoerd in de Nederlandse provincie Limburg;

 • b.

  het project is gericht op het ontwerpen en realiseren van een groen schoolplein;

 • c.

  het gebruik van het groene schoolplein is geïntegreerd in het lesprogramma;

 • d.

  het project dient te voorzien in een besteding van minimaal € 7.500 voor de aanschaf en aanleg van het groen en onthard oppervlak inclusief voorbereidende grondwerkzaamheden;

 • e.

  het project heeft de instemming van de grondeigenaar;

 • f.

  het ontwerp is of wordt opgesteld door of in samenwerking met een deskundige, wiens deskundigheid wordt aangetoond door minimaal twee referentieprojecten.

 • g.

  per school wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  Het project dient binnen 18 maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te zijn afgerond.

 • 2.

  Het groene schoolplein wordt na realisatie minimaal vijf jaar in stand gehouden.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de algemene criteria in artikel 4

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

 • f.

  reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project;

 • g.

  de te verstrekken subsidie minder bedraagt dan € 7.500;

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de totale subsidiabele kosten van het project.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,00 per project.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

 • a.

  onvoorziene kosten;

 • b.

  vrijwilligerskosten;

 • c.

  kosten ten behoeve van kunstgras;

 • d.

  interne loonkosten voor medewerkers van de aanvrager.

 • e.

  kosten van speeltoestellen (bijvoorbeeld houten klimrek of wipkip),

 • f.

  normaal herstel of onderhoudswerkzaamheden van het schoolplein.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze subsidieregeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies>actuele subsidieregelingen;

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties). Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf 1 juli 2022 worden ingediend en dient uiterlijk 1 februari 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten;

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 10 mei 2022.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 2 februari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Groene schoolpleinen 2022-2023”.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 april 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

De voorzitter,

Bijlage 1 Omschrijving van een groen schoolplein

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met veelal de volgende kenmerken:

 • 1.

  Een groen schoolplein biedt een rijk speel- en leerlandschap waar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor natuur om zich te ontwikkelen.

 • 2.

  Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden, zoals: speelgroen (spelen in en met groen), educatief groen, eet- en ruikgroen.

 • 3.

  Een groen schoolplein is ingericht met (overwegend) natuurlijke duurzame materialen, waarbij hergebruik van materialen voorop staat.

 • 4.

  De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems, passend bij de natuurlijke omstandigheden van die plek en biedt seizoensvariatie. Waar mogelijk biedt de beplanting en inrichting mogelijkheden voor verbeteren van condities voor aandachtsoorten van Limburg.

 • 5.

  De inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteit en aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress (groene gevels, groene daken, schaduwbomen).

 • 6.

  Er is voor kinderen uitdagende en dynamische natuur te vinden en ze kunnen de natuur van top tot teen ervaren; kinderen van alle leeftijden kunnen grenzen verkennen en aanvaardbare risico’s nemen.

 • 7.

  De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon.

 • 8.

  De inrichting van het schoolplein vergroot de duurzame omgang met regenwater;

 • 9.

  De inrichting van het plein is voorzien van kleine faunavoorzieningen, voorzieningen ter ondersteuning van (bijzondere) diersoorten zoals bijvoorbeeld een egelverblijf;

 • 10.

  De inrichting van het plein draagt bij aan bewustwording van gezonde of duurzame voedselkeuzes;

 • 11.

  Bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud zijn kinderen, docententeam, ouders en buren zo veel mogelijk actief betrokken.

 

Naar boven