Nadere subsidieregels sportevenementen 2022-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 5 april 2022 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS SPORTEVENEMENTEN 2022-2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Breedtesport: sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis.

 • b.

  Breedtesportevenement: een specifiek sport gerelateerde en georganiseerde gebeurtenis (anders dan een topsportevenement of reguliere competitiewedstrijd) van beperkte duur, gericht op de breedtesport, met een bovenlokaal karakter en dat daarnaast gericht is op het bereiken van een relatief groot deelnemersveld en het trekken van publiek.

 • c.

  Evenementenorganisator: privaatrechtelijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van een breedtesportevenement, topsportevenement of een evenement gericht op sporten voor mensen met een beperking.

 • d.

  Sportbond: overkoepelende organisatie van sportverenigingen, met taken als belangenbehartiging, sportontwikkeling en -bevordering.

 • e.

  NOC*NSF: Nationaal Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.

 • f.

  Sportevenement: een breedtesportevenement, een topsportevenement of een evenement gericht op sporten voor mensen met een beperking.

 • g.

  Topsportevenementen: evenementen zoals limitatief opgenomen in Bijlage 1 van deze nadere subsidieregels.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

De organisatie en uitvoering van topsport-, breedtesportevenementen of evenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking in de Nederlandse Provincie Limburg te stimuleren met het doel om van Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste provincie van Nederland te maken.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komen uitsluitend Limburgse gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisatoren die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en uitvoering van een sportevenement in aanmerking.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het organiseren van de volgende activiteiten:

 • 1.

  Topsportevenementen zoals limitatief opgenomen in bijlage 1 van deze regeling;

 • 2.

  Breedtesportevenementen;

 • 3.

  Evenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor een subsidie op grond van deze nadere subsidieregels in aanmerking te komen, dienen sportevenementen als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van deze nadere subsidieregels aan alle volgende criteria te voldoen:

  • a.

   Het sportevenement in de Nederlandse provincie Limburg moet aanvangen in het jaar 2022 of 2023.

  • b.

   Het sportevenement moet bijdragen aan:

   • o

    het stimuleren van sport en bewegen en de verbinding tussen breedtesport en talentontwikkeling; en

   • o

    de gezondheid van de Limburger; en

   • o

    het versterken van de economie, toerisme en branding van een stad of regio in Limburg; en

   • o

    euregionaal bereik; en

   • o

    maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid.

  • c.

   In de subsidieaanvraag dient te worden opgenomen op welke manier en in welke mate het sportevenement een bijdrage levert aan de in dit artikel opgenomen criteria (verder uitgewerkt in de sportevenementenmatrix als bedoeld in Bijlage 2 van deze nadere subsidieregels).

  • d.

   Het sportevenement ontvangt aantoonbaar subsidie van de Limburgse gemeente waar het sportevenement zich in hoofdzaak afspeelt.

 • 2.

  Om voor een subsidie op grond van deze nadere subsidieregels in aanmerking te komen, dienen sportevenementen als bedoeld in artikel 4, derde lid, van deze nadere subsidieregels in ieder geval te voldoen aan alle volgende criteria:

  • a.

   Het sportevenement in de Nederlandse provincie Limburg moet aanvangen in het jaar 2022 of 2023.

  • b.

   Het sportevenement moet bijdragen aan:

   • o

    het stimuleren van sport en bewegen; en

   • o

    de gezondheid van de Limburger.

  • c.

   In de subsidieaanvraag dient te worden opgenomen op welke manier en in welke mate het sportevenement een bijdrage levert aan de in dit artikel opgenomen criteria (verder uitgewerkt in de sportevenementenmatrix als bedoeld in Bijlage 2 van deze nadere subsidieregels).

  • d.

   Het sportevenement ontvangt aantoonbaar subsidie van de Limburgse gemeente waar het sportevenement zich in hoofdzaak afspeelt.

Artikel 6 Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. worden bij de subsidieaanvraag de volgende stukken aangeleverd:

 • a.

  een activiteitenplan waarin aanvullend is opgenomen:

  • i.

   een schets van de organisatiestructuur van het evenement;

  • ii.

   per onderdeel uit de sportevenementenmatrix (bijlage 2 bij deze subsidieregeling) een toelichting in welke mate het sportevenement een concrete bijdrage levert aan deze onderdelen, wat de prognose is van het bereik en welke activiteiten daarvoor worden ingezet;

  • iii.

   een aparte paragraaf over communicatie waaruit blijkt hoe het evenement in de provincie Limburg zichtbaar wordt gemaakt.

 • b.

  een begroting (conform begrotingsformat Provincie Limburg):

  • i.

   waarin de gevraagde bijdrage aan de Provincie Limburg, en ook gemeente(n) en eventueel het Rijk aan de inkomsten kant apart herkenbaar terugkomen;

  • ii.

   die bij een terugkerend evenement zichtbaar is gerelateerd aan de realisatiecijfers van de voorgaande editie. Grote afwijkingen ten opzichte van de vorige editie dienen te worden toegelicht in de begroting of in het activiteitenplan.

Artikel 7 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  Subsidieontvanger dient bij te houden en inzichtelijk te maken hoeveel personen concreet aan het sportevenement hebben deelgenomen;

 • 2.

  Subsidieontvanger dient bij te houden en inzichtelijk te maken hoeveel jeugd in de categorie t/m 12 jaar concreet aan het sportevenement heeft deelgenomen;

 • 3.

  Subsidieontvanger dient bij te houden en inzichtelijk te maken hoeveel jeugd in de categorie 13 t/m 18 jaar concreet aan het sportevenement heeft deelgenomen.

Artikel 8 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het sportevenement niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  het project niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de subsidiecriteria in artikel 5 en zoals verder is uitgewerkt in de sportevenementenmatrix in bijlage 2;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  ten behoeve van de organisatie en uitvoering van het sportevenement reeds een bijdrage is verstrekt vanuit een sporttakplatform van de provinciaal ondersteunde sporten atletiek, basketbal, golf, handbal, handboogschieten, judo, klimsport, paardensport, tafeltennis, tennis-padel, triatlon, turnen, volleybal, wielrennen dan wel het platform Iedereen Kan Sporten Limburg;

 • f.

  de aanvrager al een subsidie heeft ontvangen in het kader van deze nadere subsidieregels voor activiteiten in het betreffende kalenderjaar;

 • g.

  het te verstrekken subsidiebedrag lager is dan € 7.500,-;

 • h.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten die gericht zijn op de continuïteit van een onderneming/instelling; en/of

 • i.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 14.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidie(deel)plafonds van deze nadere subsidieregels jaarlijks vast per doelgroep, zijnde de topsportevenementen enerzijds en de breedtesportevenementen en evenementen gericht op sporten voor mensen met een beperking anderzijds.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 10 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele projectkosten.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 15.000,00.

 • 3.

  Subsidies kleiner dan € 7.500,00 worden niet verstrekt.

Artikel 11 Subsidiabele kosten

Uitsluitend kosten die direct gerelateerd zijn aan de organisatie en uitvoering van het sportevenement zijn subsidiabel, zoals bijvoorbeeld organisatiekosten, materiaalkosten en promotiekosten. Deze kosten mogen samenhangen met financiële of contractuele verplichtingen die zijn aangegaan voordat de projectsubsidie is aangevraagd, mits deze verplichtingen na 1 januari 2022 zijn aangegaan.

Artikel 12 Niet-subsidiabele kosten

Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

 • a.

  consumptieve kosten (drank, eten e.d.);

 • b.

  start- en prijzengeld;

 • c.

  kosten voor sponsoring;

 • d.

  reguliere personeels- en bedrijfsvoeringskosten;

 • e.

  kosten voor hospitality (kosten die gericht zijn op het commercieel uitbaten van een sportevenement).

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 13 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen;

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 14 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient ten minste 4 weken voor de aanvang van het sportevenement en uiterlijk 1 december 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor sportevenementen die starten in maart of april 2022 geldt de 4-weken termijn zoals gesteld in het eerste lid van dit artikel niet, met dien verstande dat een aanvraag voor deze sportevenementen uiterlijk 1 mei 2022 moet zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 3.

  Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 15 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 16 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van 12 april 2022.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels sportevenementen 2022-2023”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 5 april 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 – Specifieke topsportevenementen

 

Aanvrager en subsidiebedrag

Rechtspersonen die zowel in het jaar 2022 als het jaar 2023 onderstaande topsportevenementen organiseren voor de uitvoering en organisatie van het evenement kunnen in totaliteit het volgende maximale subsidiebedrag per evenement per jaar aanvragen:

 

Evenement

2022

2023

Amstel Gold Race t.b.v. Ladies Edition

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Jumping Indoor Maastricht

€ 100.000,00

€ 100.000,00

 

Subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager als bedoeld in artikel 3 van deze nadere subsidieregels te voldoen aan alle subsidiecriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van deze nadere subsidieregels.

Bijlage 2 - Sportevenementenmatrix

 

Themagebied effect

Deelgebied

Indicator

Sport

Breedtesportstimulering

Aantal sportieve side-events met verenigingen

Talentontwikkeling

Aantal Limburgse talenten die deelnemen

Versterking infrastructuur sporttak

Aantal betrokken Limburgse vrijwilligers en sportorganisaties

Gezondheid

Sportstimuleringsprogramma’s

Aantal deelnemers

Mogelijkheid tot deelname aan het evenement door recreanten.

Aantal deelnemers

Economie/toerisme

Economische impact (additionele bestedingen)

1 miljoen – 5 miljoen euro

> 5 miljoen euro

Duur evenement, aantal dagen

Aantal bezoekers

Aantal deelnemers

Platformfunctie

Aantal business meetings

Aantal gerelateerde congressen

Branding

Media-aandacht

Bereik media-aandacht (TV + sociale media)

 • -

  Regionaal

 • -

  Nationaal

 • -

  Internationaal

Maatschappelijke waarde

Trots

Meten op basis van interviews

Overlast

Meten op basis van interviews

Euregionaal bereik

Deelnemers uit Euregio

Aantal deelnemers

Bezoekers uit Euregio

Aantal bezoekers

 

Naar boven