Bekendmaking subsidieplafond voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben op 22 maart 2022 voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân het volgende vastgesteld:

  • Het subsidieplafond voor de in artikel 2.3.2 van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân bedoelde activiteit is vastgesteld op € 350.000.

  • Het hiervoor vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die zijn ontvangen vanaf 4 april 2022 tot en met 29 december 2023.

  • De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5 van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 maart 2022.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM

Naar boven