Ontheffing voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, vanwege de ontwikkeling van enkele panden aan Boterdiep 46 te Groningen

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan buro DECIDE ontheffing verleend voor het verbod van opzettelijk verstoren en wegnemen van verblijfplaatsen van Gewone dwergvleermuis, vanwege de ontwikkeling van enkele panden aan Boterdiep 46, te Groningen.

Het besluit is opvraagbaar bij de provincie Groningen, Domein Uitvoering via het emailadres LoketVTH@provinciegroningen.nl of via het telefoonnummer: 050 - 316 4911 onder vermelding van K33649.

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken).

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Naar boven