Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 21 mei 2022 Toverlaan 2 te Sevenum

Kennisgeving Vuurwerkbesluit (Vwb)

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Ontbrandingstoestemming

Locatie: Toverlaan 2 te Sevenum

Datum ontbranding: 21 mei 2022

Zaaknummer: 2022-010273

Het besluit is op 25 maart 2022 verzonden aan de aanvrager.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen niet formeel ter inzage maar kunnen desgewenst digitaal worden toegezonden.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Het indienen van het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Naar boven