Kennisgeving Wet natuurbescherming, Stichting HAS Opleidingen, Onderwijsboulevard 221, 5223 DE te ’s-Hertogenbosch, Z/134688

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 21 maart 2022 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/134688-307417) aan Stichting HAS Opleidingen voor het exploiteren van een onderwijsinstelling, voor de locatie Onderwijsboulevard 221, 5223 DE te ’s-Hertogenbosch, in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

 

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 maart 2022 tot en met 3 mei 2022 6 wekenter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

 

Tegen de beschikking(en) kan tot en met 3 mei 2022 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor de website https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende- toegang-beroep/.

 

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

 

Aan deze procedure is het kenmerk Z/134688 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

 

's-Hertogenbosch, maart 2022

Naar boven