Subsidieregeling Frisse doorstart na corona provincie Drenthe 2022

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Subsidieregeling Frisse doorstart na corona provincie Drenthe 2022 vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 14 maart 2022 en vervalt van rechtswege op 1 september 2022.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 8 februari 2022

Kenmerk 5.2/2022000207

 

 

Uitgegeven: 14 maart 2022

 

 

 

Subsidieregeling Frisse doorstart na corona provincie Drenthe 2022 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017;

 • b.

  Sociaal-culturele activiteiten: activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

 

Artikel 2 Doel

 

De subsidie heeft tot doel de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om hun sociaal-culturele activiteiten te organiseren.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verstrekken aan Drentse gemeenten voor de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten, gericht op het in artikel 2 van deze regeling geformuleerde doel.

 

Artikel 4 Doelgroep

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse gemeenten.

 

Artikel 5 Aanvraagperiode

 

Een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend van 14 maart 2022 tot 1 augustus 2022.

 

Artikel 6 Aanvraag

 

De aanvrager kan een aanvraag voor subsidie schriftelijk en ondertekend indienen met behulp van een voorgeschreven aanvraagformulier vergezeld met een projectplan zoals bedoeld in artikel 8, onder c.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

 

Een subsidie wordt geweigerd indien de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn gemaakt vóór het indienen van een aanvraag.

 

Artikel 8 Toetsingscriteria

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 

 • a.

  het door de gemeente gesteunde initiatief dient ten goede te komen aan een organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers;

 • b.

  de gesteunde initiatieven vinden plaats in de provincie Drenthe;

 • c.

  uit een projectplan van de aanvrager volgt dat de subsidie, zoals opgenomen in artikel 11, wordt besteed in overeenstemming met het doel van deze regeling;

 • d.

  de gemeente draagt er zorg voor dat organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers op een laagdrempelige wijze subsidie bij hen kunnen aanvragen voor initiatieven die voldoen aan het doel van deze regeling

 

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 

Subsidie kan worden verleend voor de kosten die logischerwijs zijn toe te rekenen aan het realiseren van sociaal-culturele activiteiten door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers.

 

Artikel 10 Subsidieplafond

 

 

 • 1.

  De hoogte van het subsidieplafond voor de looptijd van de regeling bedraagt € 675.000,--.

 • 2.

  Per gemeente geldt het volgende deelplafond:

  • a.

   Aa en Hunze: € 50.000,--

  • b.

   Assen: € 68.863,--

  • c.

   Borger-Odoorn: € 50.000,--

  • d.

   Coevorden: € 50.000,--

  • e.

   Emmen: € 100.000,--

  • f.

   Hoogeveen: € 55.603,--

  • g.

   Meppel: € 50.000,--

  • h.

   Midden-Drenthe: € 50.000,--

  • i.

   Noordenveld: € 50.000,--

  • j.

   Tynaarlo: € 50.000,--

  • k.

   Westerveld: € 50.000,--

  • l.

   De Wolden: € 50.000,--

 

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 

De subsidie dient volledig beschikbaar te worden gesteld aan initiatieven die voldoen aan het doel van de regeling.

 

Artikel 12 Subsidievaststelling

 

De subsidie wordt op grond van artikel 3.5, derde lid, van de Asv bij verlening direct vastgesteld.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 

Deze subsidieregeling treedt in werking op 14 maart 2022 en vervalt van rechtswege op 1 september 2022.

 

Artikel 14 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

Naar boven