Vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de aanleg en exploitatie van de Pallas-reactor aan de Westerduinweg 3 te Petten

Kennisgeving

Wet natuurbescherming

Definitief besluit

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan de Stichting voorbereiding Pallas Reactor voor de aanleg en exploitatie van de Pallas-reactor, de aanleg en gebruik van een koelwaterleiding en de aanleg en gebruik van een nieuwe toegangsweg aan de Westerduinweg 3 te Petten. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Zwanenwater & Pettemerduinen’ en ‘Noordzeekustzone’.

Inzage

Het definitief besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.324730) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het definitief besluit en de bijlagen zijn via de externe bijlagen te raadplegen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300.

Meer informatie Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OD.324730 te vermelden.

Beroep

Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de datum waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Het beroepschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

 • 1.

  uw naam, adres, postcode en woonplaats;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

 • 4.

  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • 5.

  uw handtekening.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u tijdens de beroepsprocedure de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor de behandeling van dit verzoek en het beroep wordt griffierecht geheven.

Naar boven