Wijzigingsbesluit Nadere regels verordening leningen duurzaam thuis

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in 17, tweede lid, van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 15 februari 2022 hebben vastgesteld:

 

WIJZIGINGSBESLUIT NADERE REGELS VERORDENING LENINGEN DUURZAAM THUIS

Artikel I Wijziging Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis

De Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis worden als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 2 wordt hernummerd naar artikel 3.

 • B.

  Er wordt een nieuw artikel 2 ingevoegd dat als volgt komt te luiden:

Artikel 2 Monumentale woonhuizen

 • 1.

  Onder een monumentaal woonhuis wordt in deze Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis verstaan: panden met de status rijksmonument of gemeentelijk monument waar als huidige functie wonen staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8, eerste lid onder A. van de Verordening leningen Duurzaam Thuis gelden de volgende versoepelingen ten aanzien van de maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen voor monumentale woonhuizen om gemakkelijker voor een lening in aanmerking te komen:

  • Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W;

  • Vloerisolatie met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W;

  • Bodemisolatie met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 3,5 m²K/W;

  • In plaats van hoogrendementsglas volstaat raamisolatie met een warmtegeleiding kleiner dan U= 2,0 W/m²K. Thermische glasfolie (op bestaande en nieuwe isolerende beglazing) en aanpassing en/of verbetering van ramen of kozijnen ten behoeve van het isoleren van beglazing, zoals kierdichting, kunnen ook meegefinancierd worden;

  • Dakisolatie/dakisolatie i.c.m. asbestsanering met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W (kosten nieuwe dakpannen kunnen niet gefinancierd worden).

 • 3.

  Voor zover er in lid 2 van dit artikel niet wordt afgeweken/versoepelingen gelden ten aanzien van de eisen voor de maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen, gelden voor die maatregelen voor monumentale woonhuizen dezelfde eisen zoals gesteld in artikel 8, eerste lid, onder A. van de Verordening leningen Duurzaam Thuis.

 • 4.

  In aanvulling op artikel 8, eerste lid onder A. van de Verordening leningen Duurzaam Thuis komen de volgende maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen in of aan een monumentaal woonhuis voor een lening in aanmerking:

  • Vlieringisolatie met een warmteweerstand (Rd) groter dan 2,5 m²K/W;

  • Een maatregel om vochtproblemen te verhelpen indien deze gecombineerd wordt met isolatiemaatregelen. Bijvoorbeeld: ventilatievoorzieningen voor de kruipruimte of kelder;

  • Isolatie middels luiken. Hierbij gaat het om de vergoeding van de kosten van het hang- en sluitwerk van bestaande luiken, zodat de luiken weer functioneel zijn of het aanbrengen van luiken indien er voorheen geen luiken waren bij het monumentaal woonhuis. Daarnaast valt ook het vervangen van de luiken bij achterstallig onderhoud eronder, indien de luiken niet meer gebruikt kunnen worden. Bij voorkeur dient gebruik te worden gemaakt van oorspronkelijke materialen die passen bij het pand;

  • Duurzame Monumenten (DuMo) advies.

Artikel II Overgangsrecht

Aanvragen die op basis van de Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis (Pb. 2021, nr. 1174) zijn ingediend en waarover bij inwerkingtreding van deze wijzigingen nog niet is beslist, worden geacht op basis van de middels dit wijzigingsbesluit gewijzigde Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere regels Verordening leningen Duurzaam Thuis zoals deze golden voor de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit (Pb. 2021, nr. 1174).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 februari 2022.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven