Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 februari 2022, nr. 1773052/1773053, tot vaststelling van het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 7 van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-Holland 2022;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor de looptijd van deze regeling een subsidieplafond vast van € 2.000.000,-.

Artikel 2  

Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend tot maandag 30 december 2024 om uiterlijk 17.00 uur.

Artikel 3  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-Holland 2022.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven