Wijziging Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, en artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is de werkingsduur van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe met maximaal één jaar te verlengen en het subsidieplafond te verhogen;

 

BESLUITEN:

 

de wijziging van de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 20 december 2022

Kenmerk 5.16/2022002108

 

Uitgegeven: 23 december 2022

 

Wijziging Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Drenthe

 

Artikel I  

 

A.

 

In artikel 11 wordt “€ 600.000,--” vervangen door “€ 800.000,--“.

 

B.

 

In artikel 14 wordt “31 december 2022” vervangen door “31 december 2023”.

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Naar boven