Voorstel tot wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 in verband met het ophogen van het vaste deel van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning (Vierde wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018)

Provinciale Staten van Noord-Brabant;

 

Gelezen het voorstel van het Presidium;

 

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Provinciewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 te wijzigen teneinde het vaste deel van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning op te hogen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel I Wijziging Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018

De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het tweede lid komt te luiden:

  • 2.

   De financiële bijdrage, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een vast deel voor elke fractie op jaarbasis en een bedrag per jaar per Statenlid.

 • 2.

  Onder vernummering van het derde tot en met het zevende lid tot zesde tot en met tiende lid, worden drie leden ingevoegd, luidende:

  • 3.

   Het vaste deel, bedoeld in het tweede lid, bedraagt:

   • a.

    € 24.404 (prijspeil 1 januari 2023) voor fracties bestaande uit ten hoogste drie Statenleden;

   • b.

    € 23.295 (prijspeil 1 januari 2023) voor fracties bestaande uit vier of meer Statenleden.

  • 4.

   Het bedrag per Statenlid, bedoeld in het tweede lid, bedraagt € 5.563 per jaar (prijspeil 1 januari 2023).

  • 5.

   Indien een fractie lopende de Statenperiode uit vier of meer Statenleden gaat bestaan, dan geldt vanaf dat moment het vaste deel, bedoeld in het derde lid, onder b.

B.

 

Artikel 10a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid vervalt “, eerste zin”.

 • 2.

  In het tweede lid vervalt “, tweede zin”.

Artikel III Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

’s-Hertogenbosch, 16 december 2022

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate

Naar boven