Wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is om de werkingsduur van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe met één jaar te verlengen;

 

BESLUITEN:

 

de wijziging van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 20 december 2022

Kenmerk 4.8/2022002085

 

 

Uitgegeven: 22 december 2022

 

 

 

Wijziging Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls recreatief fietsnetwerk Drenthe

 

Artikel I  

 

A.

 

Artikel 5 komt te luiden:

 

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot en met 31 oktober 2023.

 

B.

 

In artikel 8, onderdeel e, wordt ‘in 2023’ vervangen door ‘in 2025’.

 

C.

 

In artikel 14 wordt ‘in 2023’ vervangen door ‘in 2025’.

 

D.

 

In artikel 15 wordt ‘en vervalt van rechtswege op 31 december 2022’ vervangen door ‘en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

 

E.

 

Artikel 16 komt te luiden:

Deze regeling blijft na 31 december 2023 van toepassing op subsidies die zijn verstrekt voor 1 januari 2024.

 

Artikel II  

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Naar boven