Legesverordening Limburg 2023 met bijbehorende tarieventabel 2023

Provinciale Staten van Limburg

 

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 november 2022 met nummer BV-00025206

 

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid Provinciewet

 

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen de volgende verordening

 

LEGESVERORDENING LIMBURG 2023 MET BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL 2023

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, lid 1, sub b van de Provinciewet, ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van de diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffing

De heffing van leges geschiedt door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  wordt toegezonden: binnen 2 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Teruggaaf

 • 1.

  Indien een aanvraag van een vergunning, ontheffing enz., als bedoeld in de tarieventabel, wordt geweigerd of de aanvraag op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht niet verder wordt behandeld, vindt restitutie plaats van 50% van de geheven leges, met dien verstande dat:

  • a.

   een minimumbedrag van € 75,- niet wordt gerestitueerd;

  • b.

   geen restitutie plaats vindt van leges, indien een bij de desbetreffende dienstverlening behorend tarief € 75,- of minder bedraagt;

 • 2.

  Indien de aanvraag van een vergunning, ontheffing, enz. als bedoeld in de tarieventabel, wordt ingetrokken alvorens daarop is beschikt, vindt

  • a.

   indien het verzoek tot intrekking is gedaan voordat er een ontwerpbesluit is genomen, restitutie plaats van 75% van de leges.

  • b.

   indien het verzoek tot intrekking is gedaan nadat er een ontwerpbesluit is genomen, doch voordat er een definitief besluit is genomen, restitutie plaats van 50% van de leges.

  • c.

   indien het verzoek tot intrekking is gedaan voordat er een definitief besluit is genomen, restitutie plaats van 50% van de leges.

 • Het in het eerste lid van dit artikel onder a en b bepaalde is eveneens van toepassing.

 • 3.

  Indien van een ontgrondingsvergunning of een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in het geheel nog geen gebruik is gemaakt en het besluit tot intrekking van die vergunning onherroepelijk is geworden, vindt op schriftelijk verzoek van de belanghebbende of diens rechtverkrijgende – mits gedaan binnen een jaar na datum van verlening van de vergunning – teruggaaf plaats van 50% van de geheven leges, met dien verstande, dat de leges, berekend volgens het algemene tarief, indien begonnen is met de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, niet worden gerestitueerd.

  Het in het eerste lid van dit artikel onder a en b bepaalde is eveneens van toepassing.

Artikel 7 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege openbare besturen, met dien verstande dat dit slechts geldt voor stukken genoemd in de tarieventabel, onder 1.1 t/m 1.3, en dat aan dezelfde aanvrager niet meer dan één exemplaar van hetzelfde stuk wordt afgegeven.

 • b.

  de stukken, genoemd in de tarieventabel, onder 1.2.1, desgevraagd verstrekt aan politieke groeperingen, welke zijn ingeschreven krachtens artikel G2 van de Kieswet en waarvan het bij de laatst gehouden verkiezingen behaalde aantal stemmen niet lager is dan 75% van de kiesdeler, bedoeld in artikel P5 van die wet, voor ten hoogste vijf exemplaren.

 • c.

  de stukken, genoemd in de tarieventabel, onder 1.2.1, verstrekt aan organen van regionale, provinciale en landelijk werkende publiciteitsmedia, voor ten hoogste één exemplaar.

 • d.

  aanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied.

Artikel 8 Grens kennisgeving

 • 1.

  Heffing blijft achterwege indien het verschuldigde bedrag per belastingplichtige een bedrag van € 5,- niet te boven gaat.

 • 2.

  Het bepaalde onder lid 1 geldt niet voor de te heffen leges, genoemd in de tarieventabel, onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.2.1.

Artikel 9 Vermindering

Een onjuiste kennisgeving kan door de in artikel 227a, lid 2, sub b van de Provinciewet bedoelde provincieambtenaar ambtshalve worden verminderd.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2022, vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 17 december 2021 (Provinciaal Blad 2021, nummer 12791) wordt ingetrokken met dien verstande zij van kracht blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag volgende op die van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin de verordening wordt afgekondigd.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Legesverordening Limburg 2023"

Maastricht, 16 december 2022

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer E.G.M. Roemer

de griffier,

de heer mr. A.O.J. Pregled

Tarieventabel voor het jaar 2023 behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Limburg 2023

 

Tarieventabel voor het jaar 2023 behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Limburg 2023

Tarief in €

1

Reproductie (algemeen)

1.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.1

een gewaarmerkt afschrift van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Open Overheid:

a.

voor de eerste pagina, A4-formaat

2,70

.

b.

voor elke volgende pagina, A4-formaat

0,85

c.

voor een stuk dat op grond van de Wet Open Overheid wordt verstrekt, gelden in afwijking van a en b de tarieven zoals opgenomen in het Besluit maximumtarieven open overheid

1.1.2

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, of van enig ander schriftelijk stuk

a.

voor minder dan 100 kopieën: gratis

b.

voor 100 of meer kopieën, per kopie (te rekenen vanaf de eerste kopie)

0,50

c.

voor elke reproductie van een ander formaat dan A4, bedragen de kosten een veelvoud van de kosten per A4-formaat

d.

voor lichtdrukmateriaal (kaarten en tekeningen), per afdruk (alle formaten)

12,10

e.

voor een reproductie die op grond van de Wet Open Overheid wordt verstrekt, gelden in afwijking van a tot en met d de tarieven zoals opgenomen in het Besluit maximumtarieven open overheid, met dien verstande dat de eerste 100 kopieën onder a en b gratis zijn.

1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.2.1

verslagen, rapporten, studies e.d. inclusief bijbehorend kaartmateriaal, indien voorradig en voor zover niet elders genoemd op basis van de werkelijke kostprijs met een opslag van 30%

1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.3.1

de onder 1.1.2 en 1.2.1 bedoelde informatie in digitale vorm,

indien aanwezig en zonder nadere bewerking op cd-rom

27,00

1.4

Boven de voorgenoemde en hierna te noemen tarieven worden ook de kosten van verzending van de onderwerpelijke stukken, overeenkomstig de officiële posttarieven, in rekening gebracht, indien de bescheiden op verzoek worden toegezonden.

 

Tarief in €

2

Vergunningen, ontheffingen e.d. op grond van provinciale en wettelijke voorschriften

ONTGRONDINGENWET

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

2.1.1

een vergunning, of een verlenging daarvan, op grond van de Ontgrondingenwet:

a.

een algemeen tarief per vergunningsbesluit

133,40

b.

daarenboven, afhankelijk van de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen1 :

van 1 tot 10.000 m3

541,45

van 10.000 tot 25.000 mᶟ

2.416,75

van 25.000 tot 50.000 mᶟ

4.941,90

van 50.000 tot 75.000 mᶟ

10.391.95

van 75.000 tot 150.000 mᶟ

20.805,45

van 150.000 tot 250.000 mᶟ

31.452,25

van 250.000 tot 1.000.000 mᶟ

37.262,20

van 1.000.000 tot 5.000.000 mᶟ

92.092,35

van 5.000.000 tot 10.000.000 mᶟ

185.020,85

van 10.000.000 tot 25.000.000 mᶟ

463.336,15

van 25.000.000 tot 50.000.000 mᶟ

927.696,70

50.000.000 mᶟ of meer

1.856.135,65

2.1.2

een wijziging van een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet:

indien als gevolg van de wijziging de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen niet toeneemt, wordt afhankelijk van de hoeveelheid nog resterende te ontgronden vaste stoffen het volgende tarief in rekening gebracht:

van 1 tot 10.000 mᶟ

253,40

van 10.000 tot 25.000 mᶟ

950,20

van 25.000 tot 150.000 mᶟ

1.900,15

150.000 mᶟ of meer

6.863,35

Indien als gevolg van de wijziging de hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen toeneemt, wordt over de extra hoeveelheid te ontgronden vaste stoffen het in artikel 2.1.1 genoemde tarief in rekening gebracht.

 

 

 

 

Tarief in €

2.1.3

een vergunning, verlenging of wijziging van een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet waarbij geen uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt toegepast

812,05

2.1.4

Onverminderd de voorgaande artikelen is in voorkomende gevallen een aanvullend tarief verschuldigd conform artikel 2.3.3 voor de beoordeling van een onderzoeksrapport.

WATERWET

2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

2.2.1

een vergunning, zoals bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet of een wijziging van de jaarhoeveelheid en/of locatie en/of pakket van de onttrekking, met uitzondering van een wijziging van een vergunning inhoudende een vermindering van de vergunde hoeveelheid:

a.

afhankelijk van de (nieuwe) hoeveelheid te onttrekken grondwater per jaar:

Van 0 tot 50.000 m3

4.120,60

Van 50.000 tot 100.000 m3

6.180,80

Van 100.000 tot 200.000 m3

10.294,30

Van 200.000 tot 500.000 m3

12.354,65

Van 500.000 tot 1.500.000 m3

14.414,85

1.500.000 m3 of meer

16.363,40

b.

De bovenstaande tarieven zoals opgenomen onder 2.2.1a worden vermeerderd met € 1.423,85 wanneer toetsing aan de M.E.R. aanmeldnotitie noodzakelijk is om de ingediende aanvraag voor de vergunning op grond van de Waterwet nader in behandeling te nemen

2.2.2a

een vergunning voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem (ontwikkelen duurzame energie) tot 100.000 m3 of WKO per jaar of een wijziging van een dergelijke vergunning of vergunningsvoorschriften

1.589,70

2.2.2.b

een vergunning voor het onttrekken en infiltreren van grondwater ten behoeve van een bodemenergiesysteem (ontwikkelen duurzame energie) of WKO boven de 100.000 m3 per jaar of een wijziging van een dergelijke vergunning of vergunningsvoorschriften, worden de leges zoals opgenomen in het onderdeel 2.2.1a verminderd met 75%

 

 

 

 

 

 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

 

 

 

 

 

 

Begripsbepalingen

 

 

 

Bouwkosten: De bouwkosten worden berekend aan de hand van de ‘ROEB-lijst’ (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht), zoals opgenomen in de bijlage A bij deze tarieventabel.

 

Voor zover deze ‘ROEB-lijst’ niet voorziet in een passende hoofcategorie (vetgedrukt in de lijst) wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

 

Wanneer deze raming ontbreekt gaat om de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting. 

 

2.3

 

Omgevingsvergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het onder titel 2.3 bepaalde. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Tarief in €

2.3.1.1

Bouwactiviteiten

Voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo, bedraagt het tarief (met inbegrip van vooroverleg) onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder of gelijk zijn aan € 20.000

906,09

b.

indien de bouwkosten meer dan € 20.000 doch maximaal € 50.000 bedragen

2289,02

c.

indien de bouwkosten meer dan € 50.000 doch maximaal € 100.000 bedragen

4.510,53

d.

€ 4.510,53 vermeerderd met 2,6% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000 doch niet hoger dan € 400.000

e.

€ 12.310,53 vermeerderd met 1,65% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000 doch niet hoger dan € 1.000.000

f.

€ 22.210,53 vermeerderd met 0,44% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen

dan € 1.000.000 doch niet hoger dan € 5.000.000

g.

€ 39.810,53 vermeerderd met 0,3% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000.

2.3.1.2

Indien na een expliciete beoordeling op verzoek blijkt dat de aanvraag vergunningsvrij is betreft het tarief:

142,60

2.3.2.1

Welstandsadvies

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief voor een welstandadvies:

 

 

a.

indien de bouwkosten minder of gelijk zijn aan € 20.000

269,91

 

b.

indien de bouwkosten meer dan € 20.000 doch maximaal € 55.000 bedragen

269,91

 

c.

indien de bouwkosten meer dan € 55.000 doch maximaal € 110.000 bedragen

269,91

 

d.

indien de bouwkosten meer dan € 110.000 doch maximaal € 440.000 bedragen

472,25

 

e.

indien de bouwkosten meer dan € 440.000 doch maximaal € 1.100.000 bedragen

472,25

 

f.

indien de bouwkosten meer dan € 1.100.000 doch maximaal € 5.500.000 bedragen

877,28

 

g.

indien de bouwkosten meer dan € 5.500.000 doch maximaal € 27.500.000 bedragen

877,28

 

h.

indien de bouwkosten meer dan € 27.500.000 bedragen

877,28

2.3.2.2

Indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan (onderdeel 2.3.1) en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, zijn de tarieven zoals opgenomen in onderdeel 2.3.2.1 overeenkomstig van toepassing.

Tarief in €

2.3.3

Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

a.

Voor de eenmalige beoordeling van een milieukundig bodemrapport

702,08

b.

Voor de eenmalige beoordeling van een archeologisch bodemrapport

702,08

c.

Voor de eenmalige beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

5.581,70

d.

Voor de eenmalige beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

702,08

e.

De hierboven genoemde tarieven onder a tot en met d zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of van het nemen van een ander besluit.

2.3.4

Beoordeling aanvullende gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de ontvankelijke aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo al in behandeling is genomen

300,04

2.3.5

Uitvoeren werk of werkzaamheden

Het tarief bedraagt voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

912,76

2.3.6

Planologisch strijdig waarbij al dan niet tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Het tarief bedraagt voor een activiteit waarbij sprake is van planologisch afwijkend gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

Tarief in €

a.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

427,57

 

b.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

427,57

 

c.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

3.944,67

 

d.

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

712,60

e.

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

712,60

 

f.

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

427,57

 

g.

(afwijking van nationale regelgeving)

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

427,57

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Het tarief bedraagt voor activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

356,39

b.

indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

356.39

c.

indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, 1° en 2°, van de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken daarvan op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

356.39

 

 

 

Tarief in €

d.

indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk dat krachtens provinciale of gemeentelijke verordening is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht

356,39

2.3.8

Sloopactiviteiten

Het tarief bedraagt:

a.

Indien de aanvraag betrekking heeft op een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning wordt verleend, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

285,03

2.3.9

Aanleggen of verandering brengen in een weg

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening/reglement of de APV van de gemeente voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

356,39

2.3.10

Uitweg/inrit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening of de APV van de gemeente voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

142,59

2.3.11

Handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden/gevolgen voor habitats en soorten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

4.579,50

Tarief in €

2.3.11.1

In afwijking van artikel 2.3.11 bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

3.050,85

2.3.12

Andere activiteiten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in:

a.

artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij AMvB aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

142,60

b.

artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo voor het verrichten van

een activiteit die geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere activiteiten en die behoren tot een bij provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

142,60

2.3.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief voor elke fase het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven voor de activiteiten waarop de fase betrekking heeft.

2.3.14

 

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

300,04

2.3.15

 

Verstrekking bodeminformatie

 

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie waarvoor dossieronderzoek noodzakelijk is, is per dossier een tarief verschuldigd van

58,42

Tarief in €

2.4

Wet natuurbescherming 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning, voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, Wet natuurbescherming onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in

4.579,50

2.4.1

 

die onderdelen bedoelde activiteiten:

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een weigering (in geval van intern salderen), onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.289,75

2.4.2

In afwijking van artikel 2.4 bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

3.050,85

2.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het verzoek tot het omzetten van een PAS melding naar een vergunning, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

1.600,00

3

Overige diensten

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking, voor zover niet afzonderlijk genoemd

271,30

Deze tarieventabel 2023 behoort bij en maakt deel uit van de Legesverordening Limburg 2023.

16 december 2022 te Maastricht,

 

Bijlage A OVERZICHT BOUWKOSTEN TEN BEHOEVE VAN BEREKENINGEN VOOR DE BOUWLEGES-TOETS (‘ROEB lijst’)

 

2023

2023

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21%

BTW

eenheid

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen

244,00

295,24

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

per m3

1.3  Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

per m3

1.4 Bungalows

352,00

425,92

per m3

1.5  Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

per m3

1.7 Recreatiewoning

221,00

267,41

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1  Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

per m3

2.2  Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

per m3

2.3 Kelder

306,00

370,26

per m3

2.4 Serre

663,00

802,23

per m2

2.5  Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

per m3

2.6 Dakkapel

1.270,00

1.536,70

per ml

2.7 Gevelwijziging

686,00

830,06

per m2

2.8 Nieuw dak

136,00

164,56

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

3.1  Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

per m3

3.2  Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

per m3

3.3 Carport / Overkapping

182,00

220,22

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

per m2

3.5 Zwembad

227,00

274,67

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

80,00

96,80

per ml

4.2 Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

per ml

4.3 Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

per ml

4.5 Gaashekwerk

57,00

68,97

per ml

5.

BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

137,94

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68,00

82,28

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

233,00

281,93

per m3

 

- Systeembouw: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 

 

 

5.5 Hal hoogte tot en met 6 m

68,00

82,28

per m3

5.6  Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57,00

68,97

per m3

5.7  Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

per m3

5.8  Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

per m3

5.9  Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

5.10  Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

per m3

5.11  Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

per m2

5.12  Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

per m2

5.13 Open loods

148,00

179,08

per m2

5.14  Semi-permanente unit

233,00

281,93

per m3

5.15 Romneyloods

32,00

38,72

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

329,00

398,09

per m3

6.2 Showroom

193,00

233,53

per m3

6.3 Winkel

329,00

398,09

per m3

6.4 Bouwmarkt

148,00

179,08

per m3

6.5 Horeca

301,00

364,21

per m3

6.6 Sporthal

295,00

356,95

per m3

6.7 Kleedgebouwen

272,00

329,12

per m3

6.8  Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

per m3

6.9 Noodscholen

216,00

261,36

per m3

6.10  Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

per m3

6.11  Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

per m3

6.12  Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

per m2

7.

TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

51,00

61,71

per m2

7.2 Onverwarmde kas

34,00

41,14

per m2

8.

VARKENSSTAL

8.1  Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

per m2

8.2  Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

per m2

8.3  Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

356,95

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

9.1  Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

per m2

9.3  Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

9.4  Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

per m2

10.

KIPPENSTAL

10.1  Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

per m2

10.2  Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

10.3   Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

per m2

11.

PAARDENSTAL

11.1  Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

per m2

11.2  Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1   Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

per m2

12.2   Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

per m2

12.3  Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

per m2

12.4  Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

per m2

12.5  Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

per m2

12.6   Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

per m2

12.7   Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

per m2

12.8 Nertsen

165,00

199,65

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

13.1  Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

per m3

13.2  Mest kelder (losse kelder)

153,00

185,13

per m2

13.3 Sleufsilo

278,00

336,38

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

14.1   Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

per m3

14.2  Geheel ondergronds

267,00

323,07

per m3

14.3  Geheel bovengronds

125,00

151,25

per m3

14.4   (Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

per m3

 

Naar boven