Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende wijziging van de Legesverordening provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 16 december 2022, nummer … , houdende wijziging op de Legesverordening provincie Zeeland 2018, laatstelijk gewijzigd op 24 juni 2022.

 

Provinciale staten van Zeeland;

 • gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2022, nr. 114467;

 • overwegende dat het op grond van redelijkheid en billijkheid gewenst is het tarief voor PAS melders zoals opgenomen in de huidige tarieventabel bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 te schrappen en hiervoor een vrijstelling op te nemen in artikel 8 van de Legesverordening provincie Zeeland 2018;

 • gelet op artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Provinciewet;

Besluiten:

 

Artikel I  

Aan artikel 8 Vrijstellingen van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 wordt toegevoegd:

 • h.

  diensten als bedoeld in 5.2 en 5.2.1 (gebiedsbescherming) van het onderdeel 5. Natuur van de bij deze verordening behorende tarieventabel die worden aangevraagd voor het omzetten van een PAS-melding naar een vergunning (legalisering PAS-melding).

Artikel II  

 • A.

  5.2.2. van het onderdeel 5. Natuur van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018, komt te vervallen;

 • B.

  5.2.3, 5.2.4 en 5.2.5 van het onderdeel 5. Natuur van de tarieventabel behorende bij Legesverordening provincie Zeeland 2018 worden vernummerd tot 5.2.2, 5.2.3 en 5.2.4, waarna 5.2.2. komt te luiden:

   

  5.2.2

  In afwijking van onderdeel 5.2 tot en met onderdeel 5.2.1 bedraagt het tarief indien sprake is van een aanvraag uitsluitend in het kader van een evenement

  € 1.450

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 16 december 2022.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen MPA, statengriffier

Naar boven