Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 13 december 2022, nr 8258A2D2, tot wijziging van de Beleidsregels van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 2 november 2021 (823308FC) houdende regels inzake de subsidiabele kosten bij projectsubsidies

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Gelet op;

  • Artikel 158 Provinciewet

  • Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

  • Artikel 1.2 t/m 1.5 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022 (AsvpU)

Overwegende dat het wenselijk is de beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 2 november 2021 (823308FC) houdende regels inzake de subsidiabele kosten bij projectsubsidies te wijzigen, om voor een afgebakende groep subsidieaanvragers een extra optie toe te staan betreffende het doorberekenen van interne loonkosten;

 

Besluiten:

Artikel I

De beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 2 november 2021 (823308FC) houdende regels inzake de subsidiabele kosten bij projectsubsidies wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Het tekstdeel:

 

" De maximale subsidiabele kosten per uur bedragen per functiegroep:

 

Vrijwilligers (belastingvrije vrijwilligersvergoeding)

: € 5,-*

Eigen inbreng als geen sprake is van verloning

: € 35-**

Ondersteunende functies (bv administratie, secretariaat, projectondersteuning)

: € 35,- (schaal 6)

Uitvoerende functies (directe uitvoering van de activiteit)

: € 48,- (schaal 9)

Beleidsmatige functies/ onderzoek

: € 61,- (schaal 11)

Senior functies/ middel management/ specialistisch onderzoek

: € 80,- (schaal 13)

Strategische managementfunctie

: € 96,- (schaal 15) "

 

wordt vervangen door:

 

De maximale subsidiabele kosten per uur bedragen per functiegroep:

 

Vrijwilligers (belastingvrije vrijwilligersvergoeding)

: € 5,-*

Eigen inbreng als geen sprake is van verloning

: € 40-**

Ondersteunende functies (bv administratie, secretariaat, projectondersteuning)

: € 40,- (schaal 6)

Uitvoerende functies (directe uitvoering van de activiteit)

: € 54,- (schaal 9)

Beleidsmatige functies/ onderzoek

: € 68,- (schaal 11)

Senior functies/ middel management/ specialistisch onderzoek

: € 89,- (schaal 13)

Strategische managementfunctie

: € 108,- (schaal 15)

 

B.

In artikel 2.2 wordt in het tekstdeel

 

“ In bovengenoemde tabel zijn de opgenomen uurtarieven/schalen overgenomen uit de geldende Handleiding Overheidstarieven 2021 (tabel 2.1 gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal, kolom 2 uurtarief productieve uren exclusief BTW). Na 2021 zijn de tarieven van toepassing uit de dan geldende Handleiding Overheidstarieven.”

 

Vervangen door:

 

In bovengenoemde tabel zijn de opgenomen uurtarieven/schalen overgenomen uit de geldende Handleiding Overheidstarieven 2023 (tabel 2.1 gemiddelde directe loonkosten per salarisschaal, kolom 2 uurtarief productieve uren exclusief BTW). Na 2023 zijn de tarieven van toepassing uit de dan geldende Handleiding Overheidstarieven.

 

C.

In artikel 2.2. wordt na de zin:

 

De doorberekening van loonkosten dient met aantal uren maal tarief per functiegroep in de aanvraag te worden opgenomen.

 

De zin:

 

“Bij de uren kan naar evenredigheid worden uitgegaan van 1410 productieve uren op jaarbasis bij een 36-urige werkweek.”

 

Vervangen door:

 

Bij de uren kan naar evenredigheid worden uitgegaan van 1363 productieve uren op jaarbasis bij een 36-urige werkweek. Na 2023 zijn de productieve uren van toepassing uit de dan geldende Handleiding Overheidstarieven.

 

Organisaties die tarieven hanteren die gebaseerd zijn op de integrale kostprijs systematiek (IKS) mogen deze ook gebruiken bij projectaanvragen bij de provincie Utrecht. Voorwaarde is dat de onderliggende toerekening systematiek die de basis vormt om tot deze tarieven te komen zijn getoetst en akkoord bevonden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het akkoord van RVO van de systematiek wordt overgedragen aan de provincie, inclusief de bijbehorende gehanteerde tarieven voor het betreffende jaar. Op basis van periodieke updates van RvO toetst de provincie of de goedgekeurde systematiek nog geldend is en de juiste tarieven worden toegepast. Het maximum IKS-tarief bedraagt € 130,-.

 

D.

In artikel 2.3. wordt na de zin:

 

“Kosten voor huisvesting of goederen komen alleen in aanmerking voor subsidie wanneer deze volledig en alléén voor het project worden ingezet en hier een specifieke factuur tegenover staat van een derde partij.”

 

Het volgende tekstdeel ingevoegd, luidende:

 

Dit artikel is niet van toepassing wanneer bij het doorberekenen van kosten gebruik wordt gemaakt van de integrale kostprijs systematiek zoals beschreven onder artikel 2.2

 

E.

In artikel 2.5 Kosten derden, wordt in lid 1 onder het kopje ‘ Kosten Inhuur’, het tekstdeel

 

“ Ten aanzien van inhuur derden geldt een maximale subsidiabele bijdrage in het uurtarief van € 130,- per uur excl. BTW. Jaarlijks wordt door PS in de kadernota besloten over de toepassing van indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen. Het maximale subsidiabele uurtarief van € 130,- zal jaarlijks worden aangepast op de index voor prijsontwikkeling.”

 

Vervangen door:

 

Ten aanzien van inhuur derden geldt een maximale subsidiabele bijdrage in het uurtarief van € 138,- per uur excl. BTW (prijspeil 2023). Jaarlijks wordt door PS in de kadernota besloten over de toepassing van indexeringen voor loon- en prijsontwikkelingen. Het maximale subsidiabele uurtarief van € 138,- zal jaarlijks worden aangepast op de index voor prijsontwikkeling.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht 13 december 2022.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Naar boven