Wijziging van de Uitvoeringsregeling ‘Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021’

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op:

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- artikel 145 van de Provinciewet;

- artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 (ASV 2017);

- de verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

 

overwegende dat het wenselijk is om de werkingsduur van de Uitvoeringsregeling ‘Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021’ te verlengen;

 

BESLUITEN:

 

de wijziging van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 13 december 20222

Kenmerk 4.14/2022002044

 

 

Uitgegeven: 15 december 2022

 

Wijziging van de Uitvoeringsregeling ‘Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021’

 

Artikel I

 

In de artikelen 2.14, tweede lid, 3.15, tweede lid, 4.15, tweede lid en 5.14, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Kansen verzilveren voor vakmanschap 2021 wordt ‘op 31 december 2022’ telkens vervangen door ‘op 31 augustus 2024.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Naar boven