Wijziging Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, en artikel 1.4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is om in verband met de huidige belemmeringen door netcongestie bij afname van elektriciteit van het elektriciteitsnetwerk de in de criteria opgenomen Capaciteitskaart Netbeheer Nederland te laten vervallen, de subsidiehoogte te verhogen en het subsidieplafond te verhogen;

 

BESLUITEN:

 

de Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk zoals vastgesteld bij besluit van 13 september 2022, kenmerk 5.3/2022001402, Provinciaal Blad 11122 van 2022, te wijzigen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 13 december 2022

Kenmerk 5.6/2022002027

 

 

Uitgegeven: 15 december 2022

 

 

Wijziging Subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk

 

Artikel I

 

A.

 

Artikel 8 komt te luiden:

 

Artikel 8 Toetsingscriterium

 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvraag te voldoen aan het volgende criterium: de aanvrager beschikt aantoonbaar over een grootverbruikaansluiting of kan aantonen dat hij een grootverbruikaansluiting nodig heeft.

 

B.

 

In artikel 10 wordt ‘€ 4.500,--’ vervangen door ‘€ 25.000,-- ‘.

 

C.

 

Artikel 13 komt te luiden:

 

Artikel 13 Vaststelling

 

In afwijking van artikel 3.6 van de Asv 2017 worden subsidies van € 25.000,-- direct vastgesteld.

 

D.

 

In artikel 15 wordt ‘€ 100.000,--’ vervangen door ‘€ 500.000,--‘.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Naar boven