Provincie Overijssel – Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank provinciale beleidsdoelen

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 22 november 2022

Kenmerk: 2022/0197517

Inlichtingen bij: M. van Riel

Telefoon: 06 3110 0047

E-mail: m.v.riel@overijssel.nl

 

Kennisgeving  

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Gelet op:

• artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming;

• artikel 2.2.12 van de Beleidsregel Natuur Overijssel;

• artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Overwegende dat:

• Gedeputeerde Staten conform artikel 2.2.10 van Beleidsregel Natuur Overijssel een stikstofbank hebben ingesteld, waarin zij vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kunnen vastleggen die ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunningen.

 

• Gedeputeerde Staten conform artikel 2.212 van de Beleidsregel Natuur Overijssel een doelgebonden depositiebank kunnen instellen als onderdeel van de stikstofbank voor de inname en uitgifte van stikstofdepositie.

 

• met de overige provinciale bevoegde gezagen afspraken zijn gemaakt dat een instellingsbesluit voor een doelenbank in ieder geval de volgende onderdelen dient te bevatten:

a. het doel van de doelgebonden depositiebank;

b. de termijn waarbinnen de in de doelgebonden depositiebank geregistreerde ruimte uitgegeven wordt;

c. de regels voor vulling en toedeling van depositieruimte.

 

• met de overige bevoegde gezagen is afgesproken dat:

a. De vulling van een doelgebonden depositiebank bestaat uit vrijgemaakte ruimte.

b. Depositieruimte uitsluitend beschikbaar komt voor plannen of projecten gerelateerd aan het hierboven onder a beschreven doel.

 

Besluiten:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen in artikel 1 van de Beleidsregel Natuur Overijssel zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit. Voor de toepassing van dit besluit wordt aanvullend hierop verstaan onder:

 

a. Doelgebonden depositiebank: Registratie van vrijgemaakte stikstofruimte die wordt bewaard, gereserveerd en toegekend ten behoeve van een specifiek doel zoals beschreven in het instellingsbesluit behorende bij de doelgebonden depositiebank. In onderhavige besluit betreft dit een doelgebonden depositiebank ten behoeve van provinciale beleidsdoelen van de provincie Overijssel;

b. Vrijgemaakte depositieruimte: ruimte voor N-depositie die voldoet aan de eisen voor extern salderen als bedoeld in artikel 2.2 van de Beleidsregel Natuur Overijssel en die afkomstig is uit mitigerende maatregelen die specifiek zijn getroffen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen.

c. Provinciale beleidsdoelen: taken of doelen van de provincie Overijssel die hun grondslag vinden in een democratisch vastgesteld document (bijvoorbeeld: coalitieakkoord) en een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen.

 

Artikel 2. Doel

Er is als onderdeel van de stikstofbank een doelgebonden depositiebank ten behoeve van provinciale beleidsdoelen van de provincie Overijssel. Het doel van deze depositiebank is het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het bereiken van provinciale beleidsdoelen door het instrument van de doelenbank beschikbaar te stellen.

 

Artikel 3. Bereik

Initiatiefnemers kunnen een verzoek tot het in gebruik nemen van de doelenbank indienen als het betreffende project bijdraagt aan één of meerdere van de volgende provinciale beleidsdoelen:

a) Woningbouw;

b) Infrastructuur;

c) Hoogwaterbeschermingsprogramma;

d) Industrieterreinen;

e) Duurzame landbouw;

f) Evenementen;

g) Gebiedsgerichte aanpak stikstof.

 

Artikel 4. Regels voor gebruik van de doelenbank voor provinciale beleidsdoelen

1. Initiatiefnemers die gebruik wensen te maken van de doelenbank dienen hiervoor een schriftelijk verzoek in bij Gedeputeerde Staten. In het verzoek maken zij duidelijk:

a. aan welk provinciaal beleidsdoel het project bijdraagt;

b. waarom direct extern salderen ontoereikend is voor de projectaanvraag;

c. hoe en waar zij depositieruimte vrijmaken;

d. hoe en waar zij depositieruimte uitgeven;

e. wat hiervoor de verwachte planning is.

2. Gedeputeerde Staten besluiten over het beschikbaar stellen van de doelenbank ten behoeve van projecten.

 

Artikel 5. Regels voor vulling van de doelenbank met stikstofruimte

1. De vulling van de depositiebank bestaat uitsluitend uit depositieruimte die is vrijgemaakt ten behoeve van de depositiebank.

2. Gedeputeerde Staten besluiten gelijktijdig met intrekking van een toestemming over het opnemen van depositieruimte in de depositiebank

3. Gedeputeerde Staten kunnen geregistreerde depositieruimte in de depositiebank tot uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding van dit besluit reserveren. Daarna vervalt eventuele resterende depositieruimte.

4. Gedeputeerde Staten kunnen de termijn als bedoeld in het derde lid, éénmalig met maximaal 2 jaar verlengen en bepalen dat resterende depositieruimte als bedoeld in het derde lid vervalt dan wel opnieuw beschikbaar komt als vulling in de depositiebank.

 

Artikel 6. Regels voor uitgifte van stikstofruimte uit de doelenbank

1. Gedeputeerde Staten besluiten over het uitgeven van depositieruimte.

2. De beschikbare stikstofruimte wordt uitsluitend toegekend aan aanvragen voor projecten die conform artikel 4 een verzoek hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten en waarbij Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van de doelenbank;

3. De beschikbare stikstofruimte wordt uitsluitend toegekend aan aanvragen voor projecten die conform artikel 5 de doelenbank hebben gevuld met stikstofruimte bestemd voor dit project.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het besluit wordt geplaatst.

 

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Instellingsbesluit voor doelgebonden depositiebank ten behoeve van provinciale beleidsdoelen provincie Overijssel”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 22 november.

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

Algemeen

 

In 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) ingesteld. Het RSRS is ingesteld om te borgen dat vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kan worden vastgelegd om deze later weer uit te geven. De gezamenlijke provincies en het Rijk hebben de instelling van het RSRS nader vormgegeven. Dit heeft ertoe geleid dat de naam van het RSRS is gewijzigd in ‘stikstofbank’. Binnen deze stikstofbank kunnen afzonderlijke stikstofdepositiebanken functioneren. Voor de gezamenlijke provincies is dat de microdepositiebank. Daarnaast kunnen dat doelenbanken zijn, die door een of meerdere bevoegde gezagen worden ingesteld.

 

De stikstofbank (en daarbinnen de microdepositiebank en de doelgebonden depositiebanken, ook genoemd doelenbanken) is een stikstofregistratiesysteem met als functie het mogelijk maken van salderen met depositieruimte. Dat is de reden waarom de Beleidsregel Natuur Overijssel is aangepast met de wijziging van het instellingsbesluit voor de stikstofbank (voorheen RSRS). Artikel 2.2.12 van de Beleidsregel Natuur Overijssel voorziet in de instelling van een doelgebonden depositiebank (doelenbank) door Gedeputeerde Staten.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

 

De doelgebonden depositiebank dient om het mogelijk te maken stikstofdepositieruimte toe te kennen ten behoeve van externe saldering voor toestemmingverlening voor projecten die bijdragen aan provinciale beleidsdoelen. Alleen projecten die een formeel verzoek indienen dat voldoet aan de gestelde voorwaarden komen in aanmerking voor het gebruiken van deze doelenbank om depositieruimte te reserveren en op een later moment uit te geven.

 

Artikel 3

 

Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld voor welke provinciale beleidsdoelen de doelenbank beschikbaar wordt gesteld. Dit zijn provinciale beleidsdoelen die een zekere maatschappelijke waarde vertegenwoordigen en hun grondslag vinden in democratisch vastgestelde documenten. Projecten die bijdragen aan deze beleidsdoelen kunnen een verzoek indienen om gebruik te maken van de doelenbank.

 

Artikel 4

 

Om in aanmerking te komen voor gebruik van de doelenbank dient een formeel verzoek te worden ingediend inclusief een plan van aanpak waarin wordt ingegaan op de in artikel 4 gestelde voorwaarden. Hiermee borgt Gedeputeerde Staten dat alleen projecten in aanmerking komen waarvoor direct extern salderen ontoereikend is en vooraf helder is hoe het project zorgt voor vulling. Daarnaast wordt voorkomen dat projecten die niet voor vulling hebben gezorgd aanspraak maken op depositieruimte.

 

Artikelen 5 en 6

 

Voor het in aanmerking komen voor het vullen en uitgeven van depositieruimte in de doelenbank is van belang dat wordt voldaan aan de in artikel 5 en 6 gestelde voorwaarden.

 

Aangezien dit besluit geldt in aanvulling op de Beleidsregel Natuur Overijssel worden bij de externe saldering met stikstofdepositieruimte uit de doelgebonden depositiebank de relevante eisen uit artikel 2.2 (extern salderen) toegepast op de stikstofdepositieruimte die in de doelgebonden depositiebank wordt opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de eisen dat deze maatregelen niet noodzakelijk zijn in het kader van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn en dat ten hoogste 70% van de stikstofdepositiereductie van een mitigerende maatregel in de doelgebonden depositiebank kan worden geplaatst. Uit de Beleidsregel Natuur Overijssel volgt eveneens dat het in de stikstofbank opnemen van stikstofdepositieruimte een berekening met AERIUS Calculator vereist. Zoals toegelicht in de Beleidsregel Natuur Overijssel gaan Gedeputeerde Staten daarbij uit van de op dat moment meest recente versie van AERIUS Calculator, zoals beschikbaar op www.aerius.nl.

Naar boven