Provincie Overijssel – Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank legalisatie PAS-melders

 

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 22 november 2022

Kenmerk: 2022/0197517

Inlichtingen bij: M. van Riel

Telefoon: 06 3110 0047

E-mail: m.v.riel@overijssel.nl

 

Kennisgeving  

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

 

Gelet op:

• artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming;

• artikel 2.2.12 van de Beleidsregel Natuur Overijssel;

• artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Overwegende dat:

• Gedeputeerde Staten conform artikel 2.2.10 van Beleidsregel Natuur Overijssel een stikstofbank hebben ingesteld, waarin zij vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kunnen vastleggen die ten behoeve van saldering kan worden gebruikt bij het verlenen van natuurvergunningen.

 

• Gedeputeerde Staten conform artikel 2.212 van de Beleidsregel Natuur Overijssel een doelgebonden depositiebank kunnen instellen als onderdeel van de stikstofbank voor de inname en uitgifte van stikstofdepositie in te stellen.

 

• met de overige provinciale bevoegde gezagen afspraken zijn gemaakt dat een instellingsbesluit voor een doelenbank in ieder geval de volgende onderdelen dient te bevatten:

a. het doel van de doelgebonden depositiebank;

b. de termijn waarbinnen de in de doelgebonden depositiebank geregistreerde ruimte uitgegeven wordt;

c. de regels voor vulling en toedeling van depositieruimte.

 

• met de overige bevoegde gezagen is afgesproken dat:

a. De vulling van een doelgebonden depositiebank bestaat uit vrijgemaakte ruimte.

b. Depositieruimte uitsluitend beschikbaar komt voor plannen of projecten gerelateerd aan het hierboven onder a beschreven doel.

 

• Provinciale Staten op 6 juli 2022 hebben besloten tot het instellen van een opkoopregeling om specifiek voor de legalisatie van PAS-melders stikstofruimte vrij te maken en door middel van een doelgebonden depositiebank beschikbaar te stellen voor vergunningverlening op basis van extern salderen.

 

Besluiten:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

De begripsbepalingen in artikel 1 van de Beleidsregel Natuur Overijssel zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit. Voor de toepassing van dit besluit wordt aanvullend hierop verstaan onder:

 

a. Doelgebonden depositiebank: Registratie van vrijgemaakte stikstofruimte die wordt bewaard, gereserveerd en toegekend ten behoeve van een specifiek doel zoals beschreven in het instellingsbesluit behorende bij de doelgebonden depositiebank. In onderhavige besluit betreft dit een doelgebonden depositiebank ten behoeve van legalisatie PAS-melders in Overijssel;

 

b. PAS-melder: Een project met een beperkt effect in de vorm van stikstofdepositie waarvoor onder het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunningplicht maar een meldingsplicht gold en welke in aanmerking komt voor legalisatie conform het programma zoals opgenomen in artikel 1.13a van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering;

 

c. Vrijgemaakte depositieruimte: ruimte voor N-depositie die voldoet aan de eisen voor extern salderen als bedoeld in artikel 2.2.6 van de Beleidsregel Natuur Overijssel en die afkomstig is uit mitigerende maatregelen die specifiek zijn getroffen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen.

 

Artikel 2. Doel

 

Er is een doelgebonden depositiebank ten behoeve van legalisatie PAS-melders provincie Overijssel als onderdeel van de stikstofbank.

 

Het doel van deze depositiebank is om stikstofruimte te sparen, reserveren en toe te kennen ten behoeve van projecten die in aanmerking komen voor legalisatie conform het programma zoals opgenomen in artikel 1.13a van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

 

Artikel 3. Regels voor vulling van de doelenbank met stikstofruimte

1. De vulling van de doelgebonden depositiebank bestaat uitsluitend uit depositieruimte die is vrijgemaakt ten behoeve van de doelgebonden depositiebank.

2. Gedeputeerde Staten besluiten gelijktijdig met intrekking van een toestemming over het opnemen van depositieruimte in de depositiebank.

3. Gedeputeerde Staten kunnen geregistreerde depositieruimte in de doelgebonden depositiebank tot uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding van dit besluit reserveren. Daarna vervalt eventuele resterende depositieruimte.

4. Gedeputeerde Staten kunnen de termijn als bedoeld in het derde lid, éénmalig met maximaal 2 jaar verlengen en bepalen dat resterende depositieruimte als bedoeld in het derde lid vervalt dan wel opnieuw beschikbaar komt als vulling in de depositiebank.

 

Artikel 4. Regels voor uitgifte van stikstofruimte uit de doelenbank

1. De beschikbare stikstofruimte wordt uitsluitend toegekend aan aanvragen voor projecten die formeel en inhoudelijk volledig zijn.

2. De beschikbare stikstofruimte wordt uitsluitend toegekend aan aanvragen voor projecten die voldoen aan het bepaalde in artikel 1.13a lid 1 en lid 2 van de Wet natuurbescherming.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het besluit wordt geplaatst.

 

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Instellingsbesluit voor doelgebonden depositiebank ten behoeve van legalisatie PAS-melders provincie Overijssel”.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 22 november 2022.

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

Algemeen

 

In 2021 hebben Gedeputeerde Staten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) ingesteld. Het RSRS is ingesteld om te borgen dat vrijgemaakte en vrijgevallen depositieruimte kan worden vastgelegd om deze later weer uit te geven. De gezamenlijke provincies en het Rijk hebben de instelling van het RSRS nader vormgegeven. Dit heeft ertoe geleid dat de naam van het RSRS is gewijzigd in ‘stikstofbank’. Binnen deze stikstofbank kunnen afzonderlijke stikstofdepositiebanken functioneren. Voor de gezamenlijke provincies is dat de microdepositiebank. Daarnaast kunnen dat doelenbanken zijn, die door een of meerdere bevoegde gezagen worden ingesteld.

 

De stikstofbank (en daarbinnen de microdepositiebank en de doelgebonden depositiebanken, ook genoemd doelenbanken) is een stikstofregistratiesysteem met als functie het mogelijk maken van salderen met depositieruimte. Dat is de reden waarom de Beleidsregel Natuur Overijssel is aangepast met de wijziging van het instellingsbesluit voor de stikstofbank (voorheen RSRS). Artikel 2.2.12 van de Beleidsregel Natuur Overijssel voorziet in de instelling van een doelgebonden depositiebank (doelenbank) door Gedeputeerde Staten.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

 

De doelgebonden depositiebank dient om het mogelijk te maken stikstofdepositieruimte toe te kennen ten behoeve van externe saldering voor toestemmingverlening voor projecten die vielen onder de PAS-meldingsplicht. Alleen projecten die voldoen aan de criteria van de landelijke legalisatieprogramma komen in aanmerking voor deze stikstofdepositieruimte. Voor de initiatiefnemers verandert er niks, alleen de bron waaruit zij stikstofruimte ontvangen kan wijzigen (provinciale stikstofbank in plaats van landelijke stikstofbank).

 

Artikelen 3 en 4

 

Aangezien dit besluit geldt in aanvulling op de Beleidsregel Natuur Overijssel worden bij de externe saldering met stikstofdepositieruimte uit de doelgebonden depositiebank de relevante eisen uit artikel 2.2 (extern salderen) toegepast op de stikstofdepositieruimte die in de doelgebonden depositiebank wordt opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de eisen dat deze maatregelen niet noodzakelijk zijn in het kader van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn en dat ten hoogste 70% van de stikstofdepositiereductie van een mitigerende maatregel in de doelgebonden depositiebank kan worden geplaatst. Uit de Beleidsregel Natuur Overijssel volgt eveneens dat het in de stikstofbank opnemen van stikstofdepositieruimte een berekening met AERIUS Calculator vereist. Zoals toegelicht in de Beleidsregel Natuur Overijssel gaan Gedeputeerde Staten daarbij uit van de op dat moment meest recente versie van AERIUS Calculator, zoals beschikbaar op www.aerius.nl.

 

Gedeputeerde Staten vullen de doelgebonden depositiebank met uit bronmaatregelen vrijgemaakte ruimte.

 

Voor de toedeling van stikstofdepositieruimte is het van belang dat de aanvraag in behandeling kan worden genomen. Dat houdt in dat de juiste gegevens zijn overlegd en dat ook de inhoud van de aanvraag op orde is. Het is dus in het belang van de initiatiefnemer dat de ingediende aanvraag zowel formeel als inhoudelijk volledig is. Is dat niet het geval dan wordt de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld zijn aanvraag aan te vullen. De datum waarop de benodigde gegevens alsnog en op tijd zijn ingediend is bepalend voor de volgorde van toekenning van stikstofdepositieruimte. De procedure en aanvullende eisen van het landelijke legalisatieprogramma voor PAS-melders is op deze aanvragen van toepassing.

Naar boven