Besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor Kok Meppel B.V.

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 5 december 2022 een omgevingsvergunning hebben verleend aan Kok Meppel B.V., gelegen aan Setheweg 19 te Meppel. De aanvraag betreft het uitvoeren van proefnemingen.

 

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 6 december 2022 tot en met 16 januari 2023 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Via onze website kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/bezwaar.

 

Terinzagelegging

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 6 december 2022:

- bij de gemeente Meppel, Stadhuis, Loket Bouwen en Wonen, Grote Oever 26 te Meppel: op werkdagen van 8.30 uur tot 13.30 uur en woensdag van 8.30 uur tot 15.00 uur. Telefonisch op afspraak via 14 0522 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur;

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

 

 

Naar boven