Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 22 november 2022, PZH-2022-818441161, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit 2023 voor de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland (Openstellingsbesluit Sbr Zuid-Holland 2023)

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 2, eerste lid, en artikel 4 van de Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland,

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit Sbr Zuid-Holland 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Sbr: Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Sbr kan worden verstrekt voor het beheer van de recreatiegebieden zoals opgenomen in de tabel in bijlage 1 en begrensd op de kaart in bijlage 2, behorende bij dit besluit voor het jaar 2023.

Artikel 3 Deelplafond

Het deelplafond voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, bedraagt € 2.500.000,00 voor de periode 2023

Artikel 4 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 31 januari 2023 wordt ontvangen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 6 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 februari 2024 met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Sbr 2023.

Den Haag, 22 november 2022,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit, voorzitter

ir. J.C. van Ginkel MCM, wnd. secretaris

Bijlage 1 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit Sbr 2023

Subsidiabele recreatiegebieden

 

Gebied

Aanvrager

Polderpark Cronesteyn

Gemeente Leiden

Westerpark & Buytenpark

Gemeente Zoetermeer

Madestein & Uithof

Gemeente Den Haag

Balij-Bieslandse Bos

Staatsbosbeheer

Delftse Hout

Gemeente Delft

Abtwoudse Bos/Ackerdijkse Bos

Staatsbosbeheer

Woudhoek – eigendom Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Holierhoek

Staatsbosbeheer

Broekpolder – eigendom Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

Broekpolder – eigendom Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Park Hitland

Recreatieschap Hitland

Bos Valkensteijn

Staatsbosbeheer

De Elzen

Staatsbosbeheer

 

Bijlage 2 behorende bij artikel 2 van het Openstellingsbesluit Sbr 2023

Locatie subsidiabele recreatiegebieden

 

Naar boven