Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2023

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 22 november 2022, nr. A.9, team BELNAT, dossiernummer K42617 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 en afdeling 4.2.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten

 

Vast te stellen hetgeen volgt:

 

Openstellingsbesluit tot vaststelling van de subsidieplafonds en aanvraagperioden voor het begrotingsjaar 2023 ten behoeve van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 (SNL2016)

ARTIKEL I  

A. SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 (SNL2016) worden voor het begrotingsjaar 2023 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.4 voor het leefgebied met de aanduiding:

 • a.

  Open Akkerland: € 21.907.200,- voor een periode van zes jaar, te weten € 3.651.200,- per jaar;

 • b.

  Open Grasland: € 24.453.600,- voor een periode van zes jaar, te weten € 4.075.600,- per jaar;

 • c.

  Dooradering: € 6.036.000,- voor een periode van zes jaar, te weten € 1.006.000,- per jaar;

 • d.

  Water: € 2.380.200,- voor een periode van zes jaar, te weten € 396.700,- per jaar;

 • e.

  Klimaat: € 630.000,- voor een periode van zes jaar, te weten € 105.000,- per jaar.

B. AANVRAAGPERIODE EN LOKET VOOR INDIENING

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in onderdeel A kunnen in de periode van 1 december 2022 tot en met 21 december 2022 worden ingediend bij de Provincie Groningen, t.a.v. secretariaat team BELNAT, Postbus 610, 9700 AP Groningen.

ARTIKEL II  

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

ARTIKEL III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

ARTIKEL IV  

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2023.

Groningen, 22 november 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven