Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2022, nr. 1920736, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit natuur Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011, artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 (SVNL 2016) en artikel 2 van de Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (SKNL);

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit natuur Noord-Holland 2023

 

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein (SVNL 2016)

Paragraaf 1 Continuering subsidie natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan voor het jaar 2023 subsidie worden verstrekt voor de het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein van minimaal 75 ha, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de SVNL 2016 of de SVNL en waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2022;

 • b.

  door of namens Gedeputeerde Staten of de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals aangegeven in het natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 en L02.03 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  inzetten van een gescheperde schaapskudde op een natuurterrein;

 • d.

  monitoring;

 • e.

  recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • f.

  toezicht houden op een natuurterrein;

 • g.

  transporteren in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

 

Paragraaf 2 Nieuw areaal

Artikel 3 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL 2016 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor het beheer van natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein van minimaal 75 ha.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein zoals aangegeven in het natuurbeheerplan;;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 en L02.03 zoals aangegeven in het natuurbeheerplan;

 • c.

  inzetten van een gescheperde schaapskudde op een natuurterrein;

 • d.

  monitoring;

 • e.

  recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • f.

  toezicht houden op een natuurterrein;

 • g.

  transporteren in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

 

Paragraaf 3 Subsidieplafond, aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 en 4 bedraagt € 56.538.000,- (€ € 9.423.000,- per jaar)

Artikel 6 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 23 november 2022, 9:00 uur tot en met 30 december 2022, 17:00 uur worden ingediend.

Hoofdstuk 2 Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Paragraaf 1 Investeringssubsidie

Artikel 7 Subsidiabele percelen

Subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL kan worden verstrekt voor de percelen, die zijn aangegeven op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 SKNL komen de volgende investeringen in aanmerking:

 • a.

  de realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • b.

  de verhoging van de natuurkwaliteit van een bestaand natuurbeheertype (kwaliteitsimpuls);

 • c.

  de omzetting van een natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype in een natuurterrein met een overeenkomstig de ambitiekaart gewenst natuurbeheertype.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • a.

  Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 8, onder a, bedraagt € 2.100.000,- in 2023

 • b.

  Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 8, onder b en c, bedraagt € 900.000,- in 2023

 

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering

Artikel 10 Subsidiabele activiteiten

Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor percelen die zijn aangegeven op de ambitiekaart van het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 11 Subsidiabele kosten

Voor subsidie als bedoeld in artikel 10 komt uitsluitend de waardedaling in aanmerking die het gevolg is van het omzetten van landbouwgrond in natuurterrein zoals aangegeven in het vigerende Natuurbeheerplan..

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 10 bedraagt € 5.597.000,-.

 

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 13 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf 2 januari 2023, 9:00 uur tot en met 31 oktober 2023, 17:00 uur ingediend worden.

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 14 Tarieven begrotingsjaar 2023

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL 2016 zijn voor het begrotingsjaar 2023 opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De maximale subsidie voor kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 8, onder b en c wordt op grond van artikel 14, derde lid, SKNL bepaald op maximaal : € 15.000,- per hectare.

 • 3.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 2,68 %.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit natuur Noord-Holland 2023

Haarlem, 15 november 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Bijlage 1 behorende bij artikel 14 lid 1

 

Subsidietarieven beheerjaar 2023

 

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

beheertype

Subsidietarief 2023 op basis van 84% SKP)

inclusief opslag

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 174,28

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 4.118,41

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 128,51

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 295,05

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 377,11

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 353,27

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 15,29

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.247,19

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 2.093,84

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 1.008,34

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 44,10

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 6.012,72

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 1.111,22

N01

01

Zee en wad

€ 0,48

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 80,87

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 134,16

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 97,59

N02

01

Rivier

€ 5,04

N03

01

Beek en bron

€ 101,92

N04

01

Kranswierwater

€ 57,12

N04

02

Zoete plas

€ 57,53

N04

03

Brak water

€ 72,13

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,48

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 662,47

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 644,66

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 468,76

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.326,66

N06

02

Trilveen

€ 2.661,50

N06

03

Hoogveen

€ 199,16

N06

04

Vochtige heide

€ 312,86

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 74,39

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 98,63

N07

01

Droge heide

€ 206,59

N07

02

Zandverstuiving

€ 126,36

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 11,24

N08

02

Open duin

€ 319,08

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.414,56

N08

04

Duinheide

€ 241,75

N09

01

Schor of kwelder

€ 148,30

N10

01

Nat schraalland

€ 2.296,46

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.356,00

N11

01

Droog schraalland

€ 835,64

N12

01

Bloemdijk

€ 2.415,91

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 258,04

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 537,23

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 599,05

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 868,66

N12

06

Ruigteveld

€ 114,88

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 762,33

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 38,07

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 45,20

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 22,77

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 73,00

N15

01

Duinbos

€ 77,89

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 127,06

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 41,33

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 69,67

N17

02

Droog hakhout

€ 535,84

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 343,66

N17

04

Eendenkooi

€ 2.958,50

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 4.322,93

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 751,59

Toeslagen

Openstelling

Voorzieningenbijdrage

€ 48,31

Toezichtsbijdrage

€ 22,43

Gescheperde kuddes

toeslag hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 575,11

toeslag laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 356,23

Vaarland

toeslag vaarland

€ 656,18

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 21,60

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 13,10

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 11,77

N05

02

Gemaaid rietland

€ 16,29

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 30,58

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 30,58

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 34,04

N06

02

Trilveen

€ 29,21

N06

03

Hoogveen

€ 39,47

N06

04

Vochtige heide

€ 20,32

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 126,54

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 126,40

N07

01

Droge heide

€ 18,71

N07

02

Zandverstuiving

€ 18,71

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 10,29

N08

02

Open duin

€ 27,09

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 34,65

N08

04

Duinheide

€ 18,71

N09

01

Schor of kwelder

€ 24,16

N10

01

Nat schraalland

€ 39,35

N10

02

Vochtig hooiland

€ 28,56

N11

01

Droog schraalland

€ 23,39

N12

01

Bloemdijk

€ 20,83

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 6,57

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 21,64

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 24,16

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 11,74

N12

06

Ruigteveld

€ 6,63

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 10,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 24,97

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 13,37

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 22,55

N15

01

Duinbos

€ 9,76

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 9,76

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 6,54

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 6,54

N17

02

Droog hakhout

€ 3,97

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,97

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 18,45

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 18,45

 

Naar boven