Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2022, nr. 1920739, tot vaststelling van het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat certificaten zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling natuur- en

landschapsbeheer 2016 (SVNL 2016) worden afgegeven door de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (hierna te noemen: de Stichting Certificering SNL);

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023

 

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 1  

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om namens Gedeputeerde Staten niet op rechtsgevolg gerichte informatie te verstrekken die betrekking heeft op de afgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 1.8 van de SVNL 2016.

 

Paragraaf 2. Primaire besluiten

Artikel 2  

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL is bevoegd om met inachtneming van de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 namens Gedeputeerde Staten te besluiten, met inbegrip van het ondertekenen van stukken, betreffende:

  • a.

    het afgeven van certificaten zoals bedoeld in artikel 1.8 van de SVNL 2016;

  • b.

    het intrekken van certificaten.

Artikel 3  

Onder de in artikel 2 genoemde bevoegdheden worden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele of administratieve aard.

 

Paragraaf 3. Audits

Artikel 4  

De medewerkers van de Stichting Certificering SNL zijn bevoegd om namens Gedeputeerde Staten audits uit te voeren in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden.

 

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 5  

De ondertekening van besluiten op grond van artikel 2 luidt:

‘NAMENS GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND’,

gevolgd door

‘DE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL,

DE SECRETARIS VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL’.

Artikel 6  

Het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL (Provinciaal Blad 2015, 118) wordt ingetrokken.

Artikel 7  

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023.

Artikel 8  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Haarlem,15 november 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven