Aanvraag Waterwet, Albrandswaardsedijk te Poortugaal 

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 11 november 2022 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het aanleggen van een open bodemenergiesysteem ten behoeve van duurzame klimatisering. De locatie betreft Albrandswaardsedijk te Poortugaal (zaaknummer 01049214).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.

Naar boven