Beschikking uitgebreid Wabo voor Basell Benelux BV - Chemieweg 3 te Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo aan Basell Benelux BV, gelegen aan Chemieweg 3 te Moerdijk.

24 november 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag om een vergunning ingevolge deWet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Basell Benelux BV. De aanvraag betreft het verzoek om aanpassing van een vergunningvoorschrift voor de inrichting, gelegen aan de Chemieweg 3 Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november 2022 tot en met 6 januari 2023 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Vanaf het moment van terinzagelegging isde beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) – 206 01 00.

Tegen de beschikking kan tot en met 6 januari 2023 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-036033 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven