Geluidsontheffing - Wenkebachstraat 1, Velsen-Noord

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontheffing ingevolge het Bouwbesluit 2012 heeft verleend.

Het betreft een ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van omgevingsvergunning OLO-6355603, het gedeeltelijk vervangen en aanpassen van de oprit bij Hoogoven 06.

De ontheffing betreft het mogen afwijken van de werktijden als bedoeld in artikel 8.3, derde lid, van het Bouwbesluit 2012 en heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

- het gebruik van kranen, verreikers en hoogwerkers;

- montagewerkzaamheden van stalen constructiedelen;

- het plaatsen van een EIC-container, inclusief constructiedelen;

- het plaatsen van een trappenhuis tbv de EIC container;

- het aanbrengen bekabeling;

- het hijsen, heffen en plaatsen van stalen en betonnen (prefab) dekdelen;

- het storten van beton.

 

Uit te voeren in de periode(n):

- 18 november 2022 tot en met 19 december 2022, tussen 19:00 uur en 7:00 uur, 7 dagen in de week.

- specifiek - 22 november 2022 tot en met 28 november 2022, tussen 19:00 uur en 7:00 uur:

- het slopen van betonplaten en montage van de dekken en ribben;

- specifiek - 29 november 2022 tot en met 19 december 2022, tussen 19:00 uur en 7:00 uur:

- het plaatsen van de stalen dekken van de oprit boven het spoor en aanvullende (beton)stort werkzaamheden.

 

Datum besluit: 18 november 2022

Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V.

Zaaknummer: 10820000

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Bezwaar

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven