Aanvullende kennisgeving koop en verkoop in het kader van de uitvoering van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden 1e tranche door de Provincie Limburg

Deze kennisgeving is een aanvulling op de reeds op 3 augustus 2022 gepubliceerde kennisgeving (2022, nr. 9350) koop en verkoop in het kader van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden 1e tranche door de Provincie Limburg.

Gedeputeerde Staten van Limburg maken middels deze publicatie bekend dat de Provincie voornemens is om uitvoering te geven aan de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden door (onder meer) het kopen van de opstallen (bedrijfsgebouwen) met ondergronden en in sommige gevallen de landbouwgronden op basis van vrijwilligheid.

Veel veehouders wensen op de locatie te blijven en hebben aangegeven de opstallen met ondergrond, vaak direct gelegen aan hun woonhuis, alleen te verkopen aan de Provincie onder de voorwaarde dat zij deze kunnen terugkopen van de Provincie. De Provincie heeft daarom bij de koop, uitgaande van de definitieve beëindiging van de veehouderij en overige voorwaarden, een overeenkomst gesloten tot terugverkoop aan de veehouder van de opstallen met ondergrond. Daarbij zal met de veehouder worden overeengekomen een (eventuele) verplichting tot sloop van aanwezige stallen én een kwalitatieve verplichting inhoudende dat de veehouder (onder meer) op de locatie geen veehouderijactiviteiten zal (laten) ondernemen.

De Provincie is voornemens om te verkopen en om 20 dagen na de datum van deze publicatie of daarna te leveren de hierna genoemden percelen met eventuele opstallen aan de veehouders, van wie de Provincie de betreffende percelen met eventuele opstallen heeft gekocht.

Kadastrale aanduiding

Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte (ha.)

1

Nederweert

Nederweert

Nederweert

W

W

W

92 (ged.)

95 (ged.)

178 (ged.)

0.36.55

0.11.25

0.74.20

2

Nederweert

M

1651 (ged.)

0.80.80

3

Venray

H

3280 (ged.)

0.35.75

4

Nederweert

AC

68 (ged.)

0.50.00

5

Bergen (L)

T

2735 (ged.)

0.55.00

6

Venray

K

371 (ged.)

3.55.35

7

Weert

Weert

Y

Y

193 (ged.)

250 (ged.)

0.62.50

0.45.00

8

Bergen (L)

Bergen (L)

Bergen (L)

Bergen (L)

Bergen (L)

Bergen (L)

T

T

P

P

P

P

1136 (ged.)

2065 (ged.)

462

464

468

502

0.05.65

0.12.75

5.81.20

3.68.20

7.74.30

3.15.00

 

De Provincie is op grond van het kooprecht gehouden tot verkoop van bovengenoemde gronden met eventuele opstallen aan de betreffende veehouders en is derhalve van mening dat zij de enige (serieuze) gegadigden voor de betreffende percelen met eventuele opstallen zijn voor de overdracht hiervan.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met Provincie Limburg door het verzenden van een e-mail naar: vastgoedbeheer@prvlimburg.nl onder vermelding van “provinciale aankoop veehouderijen”.

Naar boven