Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 februari 2022, nr. 1752750/ 1752751 tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2022 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 5 van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen voor 2022 een subsidieplafond van € 200.000,- vast.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022.

Artikel 3  

De periode voor het indienen van een aanvraag loopt van 7 februari 2022 tot en met 1 oktober 2022, 24:00 uur.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 1 februari 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Naar boven