Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 8 november 2022, nr. 1923308/1923322, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie duurzame waterstofprojecten Noord-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat in de Waterstof Strategie Provincie Noord-Holland 2020 de ambitie is geformuleerd om een actieve rol te spelen in het op gang brengen van de waterstofeconomie;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:

 

Artikel 25 uit de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187) (Algemene groepsvrijstellingsverordening);

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie duurzame waterstofprojecten Noord-Holland 2022

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • b.

  haalbaarheidsstudie: haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 2, onder 87, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • c.

  duurzame waterstof: waterstof die gemaakt wordt door middel van elektrolyse op basis van hernieuwbare elektriciteit of door superkritische watervergassing;

 • d.

  waterstofproject: een project dat gaat over de productie, de opslag, het transport of de toepassing van duurzame waterstof.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  publiekrechtelijke rechtspersonen;

 • b.

  privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 3  

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a.

   het opstellen van een haalbaarheidsstudie;

  • b.

   het uitvoeren van een vergunningenscan en scan aangaande het regulatorisch kader;

  • c.

   het uitvoeren van een scan rond de ruimtelijke of milieuruimtelijke inpassing van het project.

 • 2.

  De activiteiten zijn gericht op de realisatie of de versnelling van de realisatie van duurzame waterstofprojecten in de provincie Noord-Holland

Artikel 4  

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit, tevens bevattend de doelstelling, de beoogde resultaten en een tijdsplanning.

Artikel 5  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen in de periode, bedoeld in artikel 6.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 7  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de hoogste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  met de uitvoering van de activiteit, niet zijnde de uitvoering van voorbereidingshandelingen voor de uitvoering van de activiteit, is gestart voordat de aanvraag om subsidie is ingediend;

 • c.

  de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);

 • d.

  tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;

 • e.

  de activiteit niet plaatsvindt in provincie Noord-Holland;

 • f.

  de activiteit zich niet richt op duurzame waterstofprojecten;

 • g.

  voor de activiteit reeds subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale uitvoeringsregeling.

Artikel 9  

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de noodzakelijke, rechtstreeks aan de activiteit toe te rekenen kosten.

 • 2.

  Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:

  • a.

   fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling als bedoeld in artikel 2, onder respectievelijk 84, 85 en 86, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening;

  • b.

   leges;

  • c.

   bestemmingsplanprocedures;

  • d.

   daadwerkelijke realisatie van een duurzaam waterstofproject.

Artikel 10  

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 250.000,-.

 • 2.

  Aan de aanvrager wordt niet meer dan € 250.000,- subsidie verstrekt op grond van deze uitvoeringsregeling binnen dezelfde openstellingsperiode.

 • 3.

  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de algemene groepsvrijstellingsverordening van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 5.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 11  

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerde Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond.

Artikel 12  

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2023.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie duurzame waterstofprojecten Noord-Holland 2022.

Haarlem, 2022.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk,

voorzitter.

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris

Naar boven