Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende:

 • de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

 • dat in Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022 - 2027 is vastgelegd dat de Provincie Noord-Hollandverbetering van de kwaliteit van zwemlocaties stimuleert;

dat in Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022 - 2027 is vastgelegd dat de Provincie Noord-Holland ontwikkeling van nieuwe zwemlocaties stimuleert.

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  beheermaatregel: werkzaamheid die een of meerdere malen per jaar wordt uitgevoerd;

 • b.

  investeringsmaatregel: eenmalige maatregel met een meerjarig effect;

 • c.

  zwemwaterlocatie: door Gedeputeerde Staten aangewezen locatie als bedoeld in artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

 • d.

  potentiële zwemwaterlocatie: locatie die nog niet is aangewezen maar waarvan uit gebiedsonderzoek blijkt dat deze, na het treffen van beheer- of investeringsmaatregelen, door Gedeputeerden Staten kan worden aangewezen als zwemwaterlocatie;

 • e.

  gebiedsonderzoek: onderzoek gericht op het vinden van oorzaken van vóórkomen van blauwalgen of bacteriën in een specifiek gebied en het nemen van maatregelen hiertegen.

 • f.

  locatiehouder: degene die gelegenheid biedt tot baden en zwemmen en die zorgt draagt voor beheer en onderhoud van de locatie.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan waterbeheerders en locatiehouders van zwemwaterlocaties of potentiële zwemwaterlocaties in Noord-Holland.

Artikel 3  

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten, gericht op het duurzaam verbeteren van de bacteriologische kwaliteit van het zwemwater of potentieel zwemwater of op de structurele vermindering van de blauwalgenproblematiek:

  • a.

   gebiedsonderzoek;

  • b.

   beheermaatregelen;

  • c.

   investeringsmaatregelen.

 • 2.

  Subsidie voor beheermaatregelen wordt voor maximaal één zwemseizoen verstrekt, en uitsluitend indien en voor zover de beheermaatregelen additioneel zijn ten opzichte van de reguliere eerdere jaarlijkse beheerinspanningen.

Artikel 4  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

  • d.

   indien het betreft een aanvraag door een waterbeheerder om een subsidie voor beheer- of investeringsmaatregelen, een brief van de locatiehouder, waaruit blijkt dat deze instemt met de voorgenomen maatregelen;

  • e.

   indien het betreft een aanvraag door een locatiehouder om een subsidie voor beheer- of investeringsmaatregelen, een brief van de waterbeheerder, waaruit blijkt dat deze instemt met de voorgenomen maatregelen;

  • f.

   voor zover het betreft een aanvraag om een subsidie voor beheermaatregelen, een onderbouwing waaruit blijkt dat de beheermaatregelen additioneel zijn ten opzichte van de reguliere eerdere jaarlijkse beheerinspanningen;

  • g.

   voor zover het betreft een aanvraag om een subsidie voor de structurele vermindering van de blauwalgenproblematiek, gegevens (metingen en visuele waarnemingen) die aantonen dat er sprake is van een dergelijke problematiek.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 5  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond en de periode waarbinnen de aanvragen kunnen worden ingediend, vast.

Artikel 6  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode, bedoeld in artikel 5.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7  

Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 1.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 3.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  voor de desbetreffende zwemwaterlocatie of potentiële zwemwaterlocatie of hetzelfde type onderzoek, beheer- of investeringsmaatregel al een subsidie op grond van deze regeling of op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2018 of 2019 is verstrekt.

Artikel 9  

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de rechtstreeks aan de activiteit toe te rekenen kosten.

 • 2.

  Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor kosten die zijn gemaakt na het indienen van de aanvraag om subsidie.

Artikel 10  

 • 1.

  De subsidie voor onderzoek, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-.

 • 2.

  De subsidie voor beheermaatregelen, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,-.

 • 3.

  De subsidie voor investeringsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,-.

 • 4.

  Indien dezelfde activiteit uit anderen hoofde wordt gesubsidieerd, wordt een zodanig subsidiebedrag verstrekt dat het totaal van alle subsidies ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten bedraagt.

 • 5.

  Indien toepassing van voorgaande leden zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 6.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 7.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen beschikking omtrent subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 11  

In de subsidieverlening kunnen Gedeputeerden Staten een verplichting opnemen omtrent de datum waarop de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond.

Artikel 12  

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2028.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022.

Haarlem, 1 februari 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Naar boven